Kính gửi các đơn vị trong toàn trường biểu mẫu thanh toán của hệ phi chính quy. Chi tiết thông báo và nội dung mẫu biểu xem tại file đính kèm hoặc tải file trong mail của bộ môn./.