Phòng Đào tạo Đại học đề nghị các bộ môn kiểm tra và đóng góp ý kiến về Kế hoạch học tập năm học 2012-2013.

Thời gian xem và đóng góp: từ 11 - 21/4/2012. địa điểm: P109-A9.