Theo thông báo số 921 ngày 02/11/2012 Nhà trường yêu cầu các Bộ môn kê khai khối lượng giảng dạy và nộp cho các đơn vị quản lý trước ngày 09/11/2012. Đề nghị các Bộ môn kê khai theo mẫu đính kèm.