Thông tin chi tiết về tổ chức học kỳ I năm học 2014-2015 xem tệp đính kèm.