Nội dung chi tiết của thông báo xem tại file đính kèm (Thongbao_hoithaohe2012.pdf)