Kính gửi các đơn vị trong toàn trường nội dung Thông báo và file biểu mẫu tại tệp đính kèm.