Kính gửi: - Các Khoa, các Bộ môn trong toàn trường

Thực hiện yêu cầu về kết luận kiểm định chất lượng của trường Đại học Giao thông vận tải và phục vụ cho công tác kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của trường. Với mục đích hoàn chỉnh lại đề cương các học phần của chương trình đào tạo hiện có của Trường theo đúng các yêu cầu chung.

Nhà trường đề nghị các Bộ môn rà soát, chỉnh sửa, hoàn thành lại đề cương của các học phần (theo mẫu gửi kèm), các Bộ môn có thể lấy file mẫu trên thông báo tại website : www.utc.edu.vn.

Nộp bản in (có chữ ký của Trưởng bộ môn) về phòng Đào tạo Đại học và bản file vào địa chỉ email : phongdtdh@utc.edu.vn.

Thời hạn hoàn thành : trước ngày 06/10/2016.

Đề nghị các Khoa chỉ đạo và các Bộ môn thực hiện để hoàn thành theo kế hoạch chung của nhà trường.