Thông báo về việc điều chỉnh cách tính định mức giảng dạy và nghiên cứu khoa học năm học 2011-2012. Chi tiết thông báo xem tại file đính kèm.