Trường Đại học Giao thông Vận tải nhận đơn phúc khảo của thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh Đại học chính quy, kỳ thi ngày 04 và 05 tháng 7 năm 2012 từ ngày 26/7/2012 đến ngày 09/8/2012. (Thông tin chi tiết về việc nhận đơn Phúc khảo thí sinh xem tại thông báo số: 558/TB-ĐHGTVT ngày 26/7/2012). Thí sinh xem thông báo và tải mẫu đơn tại file đính kèm.