Theo yêu cầu của Bộ Giáo dục & Đào tạo trong công văn số 3809/BGDĐT-KTKĐCLGD, ngày 29/7/2015 gửi các trường Đại học, Trường Đại học Giao thông Vận tải thông báo bổ sung các thông tin đến các thí sinh tham gia xét tuyển đại học chính quy năm 2015 vào trường Đại học Giao thông Vận tải những nội dung trong FILE ĐÍNH KÈM dưới đây.