BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT                                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Số: 602 /TB-ĐHGTVT                                                          Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2013        

 

THÔNG BÁO

V/v: Xét tuyển nguyện vọng bổ sung (NV2) hệ chính quy năm 2013 của trường Đại học Giao thông Vận tải tại Cơ sở II (mã tuyển sinh GSA)

        - Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

        - Căn cứ kết quả thi tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2013 của trường Đại học Giao thông Vận tải.

        Trường Đại học Giao thông Vận tải thông báo kế hoạch, chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng bổ sung (NV2) năm 2013 tại Cơ sở II như sau:

1. Chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng bổ sung (NV2):

STT

 Mã ngành/Mã chuyên ngành qui ước

Tên ngành/Chuyên ngành

 Điểm xét tuyển

 Chỉ tiêu

I

D580205

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, gồm 4 chuyên ngành sau:

 

120

1

 D000001

Cầu - đường bộ

17,5

20  

2

 D000002

Đường hầm & Metro

13,5

25

3

 D000003

Xây dựng Cầu - Đường Ô tô và  Sân bay

13,5

50

4

 D000004

Công trình Giao thông thành phố

13,5

25

II

D520207

 

D000005

Kỹ thuật điện tử, truyền thông, gồm 1  chuyên ngành:

Kỹ thuật viễn thông

13,5

40

III

D310101

D000006

Kinh tế, gồm 1  chuyên ngành:

Kinh tế Bưu chính Viễn thông

13,5

40

IV

D840104

D000007

Kinh tế vận tải, gồm 1  chuyên ngành:

 Kinh tế vận tải du lịch

13,5

30

V

D340301

D000008

Kế toán, gồm 1  chuyên ngành:

Kế toán tổng hợp

13,5

50

VI

D840101

D000009

Khai thác vận tải, gồm 1  chuyên ngành:

 Quy hoạch quản lý Giao thông Vận tải

13,5

40

VII

D340101

 

D000010

Quản trị kinh doanh, gồm 1  chuyên ngành:

Quản trị kinh doanh Giao thông Vận tải

13,5

40

VIII

D520216

 

D000011

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, gồm 1  chuyên ngành:

Tự động hóa và điều khiển

13,5

30

IX

D480201

Công nghệ thông tin

13,5

40

2. Đối tượng và nguyên tắc xét tuyển:

- Đối tượng xét tuyển: Các thí sinh đã dự thi tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2013 khối A theo đề thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo và có kết quả thi đạt mức điểm nhận hồ sơ (mức điểm tính đối với học sinh phổ thông – khu vực 3) tại mục 1 của thông báo này (không có môn bị điểm 0).

- Nguyên tắc xét tuyển:

+ Xét tuyển theo ngành hoặc chuyên ngành thí sinh đăng ký trên giấy chứng nhận kết quả thi (riêng đối với ngành Công nghệ thông tin thí sinh đăng ký theo mã ngành, các ngành còn lại thí sinh đăng ký theo mã chuyên ngành qui ước ở mục 1 của thông báo này).

+ Trường sẽ xét tuyển điểm từ cao xuống thấp cho đến đủ chỉ tiêu.

+ Các điều kiện khác theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Hồ sơ xét tuyển:

 - Giấy chứng nhận kết quả thi tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2013 khối A theo đề thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo (bản có đóng dấu đỏ);

- 01 phong bì đã dán sẵn tem ghi rõ địa chỉ của người nhận và số điện thoại liên lạc;

- Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận là đối tượng ưu tiên (nếu có);

- Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng/hồ sơ;

Trường không hoàn trả lại lệ phí đăng ký xét tuyển đối với thí sinh rút hồ sơ hoặc không trúng tuyển.

Thí sinh có thể nộp hồ sơ và lệ phí đăng ký xét tuyển qua đường bưu điện chuyển phát nhanh hoặc nộp trực tiếp tại Trường Đại học Giao thông Vận tải Cơ sở II.

4. Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển:  Từ ngày 20/8/2013 đến ngày 09/9/2013.

5. Địa chỉ nhận hồ sơ xét tuyển:

Ban Khảo thí và Đảm bảo chất lượng - Trường Đại học Giao thông Vận tải - Cơ sở II 

Số 450 Lê Văn Việt - phường Tăng Nhơn Phú A - Quận 9 - Tp. Hồ Chí Minh

 

Nơi nhận:

- Đăng website Cơ sở II;

- Cơ sở II;

- Lưu HCTH, KTĐBCLĐT.

 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

 

(Đã ký, đóng dấu)

 

 

PGS-TS. Trần Đắc Sử