Tên đề tài:Nghiên cứu lớp mặt cầu bằng bê tông tính năng siêu cao gia cường cốt sợi thép (UHPFRC) trên bản thép trực hướng
Chuyên ngành:Kỹ thuật xây dựng công trình đặc biệt
Mã số chuyên ngành:62580206
Họ và tên nghiên cứu sinh:Đặng Văn Sỹ
Họ và tên cán bộ hướng dẫn:GS.TS. Phạm Duy Hữu
Cơ sở đào tạo:Trường Đại học Giao thông Vận tải

THÔNG TIN TÓM TẮT NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Tên đề tài:   Nghiên cứu lớp mặt cầu bằng bê tông tính năng siêu cao gia cường cốt sợi thép (UHPFRC) trên bản thép trực hướng

Ngành      : Kỹ thuật Xây dựng Công trình đặc biệt

Mã số       : 62580206

Chuyên ngành : Xây dựng Công trình đặc biệt

Họ và tên nghiên cứu sinh:       Đặng Văn Sỹ

Họ và tên cán bộ hướng dẫn:

GS.TS. Phạm Duy Hữu        - Trường Đại học Giao thông Vận tải

TS. Trần Việt Hùng             - Trường Đại học Giao thông Vận tải

Cơ sở đào tạo  : Trường Đại học Giao thông Vận tải.

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:

1. Luận án đã lựa chọn vật liệu, thiết kế thành phần cấp phối và xác định một số tính năng cơ học cho bê tông tính năng siêu cao gia cường cốt sợi từ các vật liệu sẵn có ở Việt Nam (UHPFRC-V) cấp 110 MPa. Tính năng cơ học của UHPFRC-V ở 28 ngày trong điều kiện không bảo dưỡng nhiệt: Cường độ nén đặc trưng 118,54 MPa; Mô đun đàn hồi 42,5 GPa; Cường độ kéo uốn ở vết nứt đầu tiên: 6,47 MPa; Cường độ kéo sau nứt lớn nhất 6,88 MPa.

2. Từ kết quả nghiên cứu thực nghiệm uốn 4 điểm trên mẫu chuẩn; thí nghiệm uốn 3 điểm trên 12 mẫu bản liên hợp “bản thép - UHPFRC-V” chịu mô men âm với chiều dày lớp UHPFRC-V là 50, 60, 70mm, luận án đã xây dựng và đề nghị một mô hình vật liệu UHPFRC-V cấp 110MPa sử dụng trong phân tích, tính toán kết cấu UHPFRC-V trên bản thép trực hướng.

3. Luận án đề nghị mô hình ứng dụng UHPFRC-V trên mặt cầu thép trực hướng gồm: Lớp phủ mặt cầu  bằng UHPFRC-V, dày 50 ÷ 70mm; bố trí cốt thép đường kính 8mm, bố trí ô lưới 100x100 (mmxmm), chiều dày lớp bê tông bảo vệ 30mm; Lớp dính bám bằng keo epoxy rắc cốt liệu thô 3x4 (mmxmm), 2,8 kg/m2.

4. Bằng phương pháp phân tích phần tử hữu hạn, Luận án đã chứng minh việc ứng dụng UHPFRC-V trên mặt cầu thép trực hướng làm giảm ứng suất trong bản thép (30,67 ¸ 77,47) % và ứng suất đường hàn liên kết giữa bản thép giảm (5,78 - 49,86)% khi chịu tải trọng khai thác so với lớp phủ mặt cầu bằng epoxy asphalt và mastic asphalt có cùng chiều dày trên mặt cầu OSD.

 

INFORMATION OF NEW CONTRIBUTIONS OF THE DISSERTATION

Title:     Research On Ultra High Performance Fiber Reinforced Concrete (UHPFRC) As The Wearing Surface Of Orthotropic Steel Deck

Field of training     : Transport Construction Engineering

Program code         : 62580206

Major                      : Construction of specially works

Doctoral student    :  Dang Van Sy

Supervisors:

Prof. Dr Pham DuyHuu              -University of Transport and Communications

Dr. Tran Viet Hung                     -University of Transport and Communications

Institution          : University of Transport and Communications

New contributions of the dissertation:

1. The thesis has collected the materials for ultra high performance fiber reinforced concrete from available materials in Vietnam (UHPFRC-V) with its compressive strength of 110 Mpa, slum-flow of 500mm. Mechanical properties of UHPFRC-V at 28 days: compressive strength of 118,54 MPa; elastic module of 42,5 GPa; tensile strength at the beginning of the typical crack of 6,47 MPa, the maximum tensile strength after typical cracking is 6,88 MPa.

2. Based on the experimental results of: the 4 points bending test on 6 standard specimens; 3 points bending test on 12 specimens "UHPFRC-V steel plates" with the thickness of UHPFRC-V of 50, 60, 70mm and the results of reverse transverse section analysis, the study is conducted and proposed a material model of UHPFRC-V with grade 110Mpa, its application in structure analysis of the UHPFRC-V on the orthotropic steel.

3. The study proposed a model using UHPFRC-V as the wearing surface on the orthotropic deck steel slab bridge: The orthotropic steel deck slab with UHPFRC-V with the thickness of 50 ÷ 70mm; reinforcement in the UHPFRC-V layer with diameter of 8mm, reinforced mesh of 100x100 (mmxmm), cover thickness of concrete is 30mm; adhesive sticking with epoxy glue sprinkled with coarse aggregate 3x4 (mmxmm) of stone 2,8 kg/m2.

4. Demonstration of the application of UHPFRC-V to the orthotropic deck slab steel bridge reduces the deformation on the pavement, reduces the stresses in the steel plate and the stresses on the weld between steel plates when subjected to the service load of 22TCN272-05, UHPFRC-V condition is not cracked when comparision among cover of epoxy asphalt and mastic asphalt with the same thickness.