Tên đề tài:Nghiên cứu ảnh hưởng của áp lực pháp tuyến đến khả năng chịu cắt trượt giữa hai lớp bê tông nhựa
Chuyên ngành:Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Mã số chuyên ngành:9580205
Họ và tên nghiên cứu sinh:Bùi Thị Quỳnh Anh
Họ và tên cán bộ hướng dẫn:1. PGS.TS. Đào Văn Đông - Viện Chiến lược và Phát triển GTVT
Cơ sở đào tạo:Trường Đại học Giao thông vận tải

THÔNG TIN TÓM TẮT NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

 

Tên đề tài:     Nghiên cứu ảnh hưởng của áp lực pháp tuyến đến khả năng chịu cắt trượt giữa hai lớp bê tông nhựa

Ngành                 : Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông

Mã số                  : 92580205

Chuyên ngành   : Xây dựng Đường ô tô và đường thành phố

Họ và tên nghiên cứu sinh:             Bùi Thị Quỳnh Anh

Họ và tên cán bộ hướng dẫn:

PGS. TS Đào Văn Đông             - Viện Chiến lược và Phát triển Giao thông vận tải

PGS. TS Nguyễn Quang Phúc   - Trường Đại học Giao thông vận tải

Cơ sở đào tạo    : Trường Đại học Giao thông Vận tải.

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:

  1. Đã chế tạo thành công thiết bị thí nghiệm cắt phẳng có xét đến ảnh hưởng của áp lực pháp tuyến theo hướng dẫn của AASHTO TP 114-15 trong điều kiện Việt Nam và đã được cấp chứng nhận của Cục Sở hữu trí tuệ. Quá trình sử dụng phục vụ nghiên cứu Luận án cho thấy, thiết bị hoạt động tốt, ổn định và hoàn toàn có thể sử dụng để thực hiện các thí nghiệm liên quan đến xác định cường độ chịu cắt giữa các lớp BTN.
  2. Sử dụng hai mô hình Goodman (mô đun độ cứng chống cắt) và Mohr-Coulomb (thành phần lực dính và thành phần ma sát) để đánh giá kết quả thí nghiệm trong phòng và hiện trường. Đồng thời, từ việc phân tích xác suất thống kê kết quả nghiên cứu thực nghiệm trong phòng đã đánh giá được mức độ ảnh hưởng của các yếu tố (nhiệt độ, áp lực pháp tuyến, tỉ lệ tưới dính bám, kết cấu BTN) đến cường độ chịu cắt và mô đun độ cứng chống cắt giữa hai lớp BTN. Trong đó, nhiệt độ thí nghiệm là yếu tố ảnh hưởng lớn nhất. Bước đầu đề xuất tỉ lệ tưới dính bám nhũ tương CRS-1 hợp lý trong khoảng 0.2-0.5 l/m2 cho các kết cấu mặt đường mới.
  3. Đã đánh giá được ảnh hưởng đáng kể của áp lực pháp tuyến đến cường độ chịu cắt giữa các lớp BTN, đặc biệt là khi nhiệt độ tăng từ 25 đến 60oC. Đồng thời, trong phạm vi nghiên cứu của Luận án đã tìm ra được phương trình hồi quy thực nghiệm tương quan giữa áp lực pháp tuyến và cường độ chịu cắt trượt khi thí nghiệm có áp lực pháp tuyến và không có áp lực pháp tuyến ở 25oC.
  4. Sử dụng kỹ thuật hồi quy đa biến cho các nghiên cứu trong phòng, luận án đã đưa ra được phương trình hồi quy biểu diễn mối quan hệ giữa cường độ chống cắt giữa các lớp BTN với nhiệt độ, áp lực pháp tuyến và tỉ lệ tưới dính bám CRS-1 cho kết cấu BTNC 12.5/19. Ngoài ra, phương trình hồi quy giữa cường độ chịu cắt trượt giữa các lớp BTN với các biến nhiệt độ, áp lực pháp tuyến cho các kết cấu 12.5/25 và 19/ 25 (tưới CRS-1 0.5l/m2) cũng được rút ra.
  5. Trên cơ sở đánh giá cường độ chịu cắt trượt từ các mẫu hiện trường, trong phạm vi nghiên cứu bước đầu đưa ra đề xuất giá trị cường độ chống cắt tối thiểu giữa hai lớp BTN (0.3 và 0.59 MPa) tương ứng khi thí nghiệm với các cấp áp lực khác nhau (0 và 0.6 MPa) ở 25oC.

 

INFORMATION OF THE NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

 

Thesis title:   Research on the effect of normal pressure on the interlayer shear resistance of double layer asphalt concrete

Field of study    : Transport Construction engineering

Code                   : 92 58 02 05

Major                  : Construction of Highway and urban road

Name of PhD student: Bui Thi Quynh Anh         

Name of Supervisors:

Assoc. Prof. Dao Van Dong             - Transport Development and Strategy Institute

Assoc. Prof. Nguyen Quang Phuc   - University of Transport and Communications

Educational institution: University of Transport and Communication

Summary of the new contributions of the thesis:

 (1) Successfully fabricated the interlayer shear test device considering the effect of normal pressure guided by AASHTO TP 114-15 under Vietnamese conditions and the test device was certified by the National Office of Intellectual Property. The tested results showed that the device works well and stably. Thus, it can be completely used to conduct experiments related to determining interlayer shear strength between asphalt layers.

(2) Using both models, including Goodman (shear stiffness modulus) and Mohr-Coulomb (cohesion and friction components) to evaluate the test results from laboratory and field samples. Moreover, from the statistical probability analysis of laboratory sample results, the impact of the factors (temperature, normal pressure, tack coat rate, asphalt surface structure) on interlayer shear strength and stiffness modulus has been assessed. In which, experimental temperature is the most impact factor. It is initially proposed a reasonable optimum CRS-1 tack coat rate of 0.2-0.5 l /m2 for new asphalt pavements.

(3) Significant influence of normal pressure on interlayer shear strength between asphalt layers is assessed, especially when the temperature increases from 25 to 60oC. Besides, the empirical regression equation is found to correlate normal pressure and the interlayer shear strength when testing with and without normal pressure at 25oC.

 (4) Using multivariate regression technique for laboratory test results, a regression equation representing the relationship between interlayer shear strength with temperature, normal pressure and CRS-1 tack coat rate (for AC 12.5/19) is found. In the research scope, the regressive equations between the interlayer shear strength with temperature and normal pressure variables for AC 12.5/25 and 19/25 (CRS-1 0.5 l/m2) are also established.

(5) Evaluation of interlayer shear strength for field cored samples, within the research scope, it was initially proposed that the minimum interlayer shear strength (0.3 and 0.59 MPa) with normal pressure levels (0 and 0.6 MPa, respectively) at 25oC.