Tên đề tài:Nghiên cứu cơ sở khoa học cho tính toán kết cấu thép cổng trục chuyên dùng do Việt nam chế tạo phục vụ lao lắp dầm bê tông trên xà mũ cầu
Chuyên ngành:Kỹ thuật cơ khí động lực
Mã số chuyên ngành:625200116
Họ và tên nghiên cứu sinh:Bùi Thanh Danh
Họ và tên cán bộ hướng dẫn:PGS.TS. Nguyễn Văn Vịnh
Cơ sở đào tạo:THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ CỦA NCS BÙI THANH DANH

- Tên đề tài: Nghiên cứu cơ sở khoa học cho tính toán kết cấu thép cổng trục chuyên dùng do Việt nam chế tạo phục vụ lao lắp dầm bê tông trên xà mũ cầu.

- Chuyên ngành: Kỹ thuật máy và thiết bị xây dựng, nâng chuyển

- Mã số: 62.52.01.16.01

- Họ và tên nghiên cứu sinh: Bùi Thanh Danh

- Người hướng dẫn khoa học:  

1. PGS.TS. Nguyễn Văn Vịnh (Trường Đại học Giao thông Vận tải)

- Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Giao thông Vận tải

- Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:

1.  Luận án đã xây dựng được mô hình động lực học cho loại cổng trục dạng dàn lắp đặt trên xà mũ trụ cầu phục vụ lao lắp dầm Super-T và đã ứng dụng thành công phần mềm Matlab- Simulink để giải các phương trình chuyển động  phi tuyến nhiều bậc tự do.

2. Luận án đã xác định được các đặc trưng dao động, lực căng cáp động, hệ số động ứng với các trường hợp làm việc bất lợi của loại cổng trục nghiên cứu.

3. Trên cơ sở những kết quả thu được từ việc giải bài toán ĐLH, luận án đã xây dựng được phương pháp xác định ứng suất động ( Ứng suất biến thiên theo thời gian)  trong các thanh của kết cấu dàn chính đối với loại cổng trục nghiên cứu.

4. Từ những kết quả thu được từ việc giải bài toán ĐLH, luận án đã tiến hành khảo sát các thông số động lực học của loại cổng trục nghiên cứu từ đó đã xác định được yếu tố gây bất lợi, đồng thời đã đưa ra được bộ dữ liệu các thông số có ảnh hưởng đến quá trình làm việc bất lợi của cổng trục.

 

SUMMARY OF DOCTORAL DISSERTATION

- Thesis title: Research of scientific bases for calculation of steel structure of the specialized gantry cranes in vietnam for fabrication and installation of concrete beams on pier crossheads.

- Major: Construction Machinery and Lifting Equipment 

- Code of major: 62.52.01.16.01

- Doctoral student: Bui Thanh Danh

- Scientific Instructors:

1. Associate Prof., Dr. Nguyen Van Vinh (University of Transport and Communications)

- Training Institution: University of Transport and Communications

- New contributions of the dissertation:

1. The thesis has developed a dynamic model for this type of frame gantry cranes mounted on pier crossheads in service of installation of Super-T beams and has successfully applied Matlab- Simulink software to solve the nonlinear motion equations with many degrees of freedom.

2. The thesis has identified characteristic oscillations, dynamic cable tension, dynamic coefficients corresponding to the disadvantages of researched gantry crane.

3. Based on the results obtained from solving the problem of dynamics, the author has developed a method for determining dynamic stress (which changes with time) in the bars of the main frame structure for researched gantry crane.

4. Based on the results obtained from solving the problem of dynamics, the author has conducted a survey of dynamic parameters of researched gantry crane. Since then, the author has identified the detrimental factors, simultaneously giving parameters which affect adversely the work process of the gantry cranes.