Tên đề tài:Hoàn thiện hệ thống đảm bảo hoạt động bay ở Việt Nam
Chuyên ngành:Tổ chức và quản lý vận tải
Mã số chuyên ngành:62840103
Họ và tên nghiên cứu sinh:Bùi Trọng Chí
Họ và tên cán bộ hướng dẫn:PGS.TS. Vũ Trọng Tích
Cơ sở đào tạo:Trường Đại học Giao thông Vận tải

THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Họ và tên nghiên cứu sinh: Bùi Trọng Chí

Tên đề tài: Hoàn thiện hệ thống đảm bảo hoạt động bay ở Việt Nam

Chuyên ngành:  Tổ chức và quản lý vận tải

Mã số                : 62.84.01.03

Người hướng dẫn khoa học:

PGS.TS. Vũ Trọng Tích - Trường Đại học GTVT

TS. Nguyễn Đình Công – Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Giao thông Vận tải

Tóm tắt những đóng góp của luận án:

Luận án “Hoàn thiện hệ thống đảm bảo hoạt động bay ở Việt Nam” đóng góp thiết thực, quan trọng vào hoạt động quản lý bay trong ngành Hàng không dân dụng, nâng cao năng lực điều hành bay, đảm bảo an toàn và nâng cao chất lượng dịch vụ bảo đảm hoạt động bay.

Luận án cũng đã hệ thống hóa cơ sở lý luận về lý thuyết hệ thống và tổ chức hệ thống đảm bảo hoạt động bay dân dụng ở Việt Nam.

Thông qua phân tích, đánh giá thực trạng về hệ thống đảm bảo hoạt động bay của ngành hàng không Việt Nam, đặc biệt là lĩnh vực không lưu, Luận án đã chỉ ra những điểm mạnh, thuận lợi và điểm yếu, hạn chế.

Luận án đã đề xuất các giải pháp hoàn thiện hệ thống không lưu ở Việt Nam:

1. Giải pháp nâng cao năng lực điều hành của KSVKL

Năng lực điều hành của KSVKL được cải thiện thông qua việc huấn luyện phù hợp để  nâng cao tính chuyên nghiệp cho KSVKL, khả năng làm việc nhóm và kỹ năng thực hành. Quy trình tác nghiệp cũng được hoàn thiện để hỗ trợ nâng cao năng lực điều hành của KSVKL.

2. Giải pháp nâng cao năng lực của hệ thống trang thiết bị phục vụ công tác điều hành bay

+ Nâng cao năng lực hệ thống dẫn đường;

+ Nâng cao năng lực mạng giám sát;

+ Nâng cao năng lực các hệ thống xử lý số liệu tự động ATM;

+ Nâng cao năng lực hệ thống thông tin liên lạc;

+ Nâng cao năng lực và bảo đảm tính tin cậy của các hệ thống kỹ thuật phù trợ khác;

+ Triển khai các công nghệ tiên tiến phục vụ hoạt động điều hành bay.

3. Giải pháp xác định “Giới hạn cảnh báo” trong xác định năng lực vùng trời (phân khu) của Việt Nam

Đề xuất mô hình “giới hạn cảnh báo” (MAP) có điều chỉnh (tính đến các điều kiện ở Việt Nam) để xác định năng lực vùng trời. Mô hình này dựa trên các yếu tố như: khối lượng công việc của kiểm soát viên; cấu trúc vùng trời và các hệ thống phù trợ khác; ảnh hưởng khi tàu bay thay đổi độ cao; nguy cơ uy hiếp an toàn và công việc chuyển giao với các phân khu kiểm soát kế bên. Sử dụng mô hình này xác định năng lực các phân khu vùng trời của Việt Nam.

4. Giải pháp nâng cao năng lực sân bay

Nhằm giải quyết tắc nghẽn, cần phải xác định thời điểm nhu cầu hoạt động bay vượt quá năng lực và xác định công đoạn có thể cải tiến để nâng cao năng lực chung của sân bay. Một cách khái quát, năng lực của sân bay phụ thuộc năng lực riêng của các đường cất hạ cánh và cấu hình các đường cất hạ cánh. Luận án đề xuất phương pháp 16 bước để xác định năng lực đường cất hạ cánh đồng thời cũng đề xuất mô hình xác định năng lực sân bay ở Việt Nam.

5. Giải pháp nghiên cứu và triển khai quản lý luồng không lưu (ATFM).

Lưu lượng hoạt động bay ở Viêt Nam gia tăng nhanh chóng. Việc áp dụng ATFM  và CDM  là cách thức để cân bằng giữa nhu cầu và năng lực của hệ thống hạ tầng. Từ nghiên cứu các khía cạnh của ATFM và CDM, luận án đề xuất lộ trình áp dụng ACDM và cũng đề xuất cơ cấu vận hành ATFM ở Việt Nam. 

 

INFORMATION DOCTORAL THESIS

Doctoral Candidate: Bui Trong Chi

Title: Improving Air Navigation System in Viet Nam

Major: Organization and management in transport

Code: 62.84.01.03

Supervisors:

Ass. Prof. PhD. Vu Trong Tich - University of Transport and Communications

PhD. Nguyen Dinh Cong - Vietnam Air Traffic Management Corporation

Training Institution: University of Transport and Communications

New contributions of the dissertation:

The dissertation “Improving Air Navigation System in Viet Nam” had practical and essential contribution to air traffic management in Viet Nam civil aviation, improved air traffic control capacity, ensured safety and enhanced quality of air traffic management services.

The dissertation also systematized theories about system and organizational structure of civil air traffic management system in Viet Nam.

Throughout analyzing and evaluating current state of civil air traffic management system in Viet Nam, especially in air traffic service, the  dissertation indicated strengths, advantages and weaknesses, disadvantages and  proposed the following solutions for improving air navigation system in Viet Nam:

1. Improve control competence of Air Traffic Control Officers (ATCOs)

Competence of ATCOs is improved via appropriate training in order to enhance their professionalism, teamwork and practical skill. Operational procedures is also optimized to support ATCOs competency improvement.

2. Improve the capacity of equipment system for air navigation

 + Improve the capacity of navigation system;

 +  Improve the capacity of surveillance network;

 +  Improve the capacity of ATM automatic data processing systems;

 +  Improve the capacity of communication system;

 +  Improve the capacity and ensure reliability of other technical systems;

 + Implement advanced technologies for air navigation.

3. Identify sectors capacity in Viet Nam

Propose modified sectors capacity model “Monitor Alert Parameter – MAP” (taking into account the specific conditions in Viet Nam). This model is based on such factors as the workload of the controller; airspace structure and other augmentation systems; effects when the aircraft changes altitude; safety risk; transfer of responsibility to the adjacent ATC unit. This modified model is used to define the capacity of the airspace sectors.

4. Improve airport capacity

To solve the congestion problem, it is necessary to determine period of time during which demand is beyond capacity and steps to improve overall capacity of airport.  In general, the airport capacity is based on the capacity of individual runways and their configuration. Propose the 16-steps method to identify capacity of  RWY and  model to identify aerodrome capacity in Viet Nam.

5. Study and implement Air Traffic Flow Management - ATFM

The aircraft movement in Viet Nam increases with a very high pace. Implementing ATFM and CDM is the way to balance between demand and infrastructure capacity. Studying all aspects of ATFM and CDM, the dissertation proposes roadmap to implement ACDM and operational structure of Air Traffic Flow Management in Viet Nam.