Tên đề tài:Nghiên cứu nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt ở thành phố Hà Nội
Chuyên ngành:Tổ chức và quản lý vận tải
Mã số chuyên ngành:62840103
Họ và tên nghiên cứu sinh:Hoàng Thị Hồng Lê
Họ và tên cán bộ hướng dẫn:PGS.TS. Từ Sỹ Sùa
Cơ sở đào tạo:Trường Đại học Giao thông Vận tảiTHÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Tên đề tài: “Nghiên cứu nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt ở thành phố Hà Nội”

Chuyên ngành: Tổ chức và Quản lý vận tải

Mã số chuyên ngành: 62.84.01.03

Họ và tên nghiên cứu sinh: Hoàng Thị Hồng Lê

Họ và tên cán bộ hướng dẫn:          1- PGS.TS Từ Sỹ Sùa

                                                            2- TS. Lý Huy Tuấn

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Giao thông Vận tải

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:

- Hệ thống hóa lý luận và góp phần làm phong phú thêm cơ sở lý luận về chất lượng và nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng; xây dựng hệ thống chỉ tiêu chất lượng và mô hình toán học đánh giá chất lượng dưới góc độ hành khách làm cơ sở đánh giá chất lượng và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tại đô thị ở Việt Nam.

- Nghiên cứu khảo sát, phân tích đánh giá thực trạng chất lượng, hoạt động quản lý chất lượng, cung cấp cứ liệu thực tiễn để xây dựng giải pháp chiến lược nâng cao chất lượng dịch vụ và phát triển bền vững vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt ở thành phố Hà Nội hiện nay.

- Hệ thống hóa lý luận về nâng cao chất lượng, đề xuất quy trình quản lý tích hợp giải pháp của các bên liên quan, đề xuất giải pháp đổi mới quản lý nhà nước, quản lý doanh nghiệp vận tải nhằm định hướng cho nghiên cứu phát triển và tổ chức triển khai các công cụ quản lý nâng cao chất lượng dịch vụ thỏa mãn tối đa nhu cầu vận tải, phát triển bền vững hệ thống vận tải hành khách công cộng của thành phố. Trong đó, phát triển mô hình hệ thống thông tin quản lý chất lượng là giải pháp mang tính chiến lược và có tính khả thi cao.

INFORMATION OF DOCTORAL DISSERTATION

Dissertation topic: “Research on improving quality of public passenger transport services by bus in Hanoi city”

Major: Transport organization and management 

Major code: 62.84.01.03

Name of post-graduate: Hoang Thi Hong Le

Supervisor:    1- Assoc. Prof. PhD Tu Sy Sua

                        2- Dr. Ly Huy Tuan

Training institution: University of Transport and Communications

Summary of new contribution on the dissertation:

- To systematize theories and contribute to enrich the theoretical basis of the quality and improve the quality for public passenger transport services; to build quality target system and mathematical models assessing the quality upon passenger perspective as the basis of quality assessment and proposal of solutions for improving the quality for public passenger transport services by bus in Vietnam.

- To research and survey, analyze, assess on real quality, quality administration operation, provide practical data to build strategic solution in order to improve quality services and sustainable development of public passenger transport services by bus in Hanoi City.   

- To systematize theories on improving quality, propose management process integrated solutions of related parties, suggest solution on renovating state administration, transport enterprise management in order to orient development on research and deploy administrative measure to improve service quality meeting transport demand with maximum rate, sustainable development of public transportation  system of the city. In particular, development on quality administration system model is a strategic solution with high feasibility.