Tên đề tài:Nghiên cứu khả năng chịu tải cọc khoan nhồi đặt trong tầng đá phong hóa nứt nẻ
Chuyên ngành:Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Mã số chuyên ngành:9580205
Họ và tên nghiên cứu sinh:Lê Đức Tiến
Họ và tên cán bộ hướng dẫn:PGS.TS. Nguyễn Ngọc Long
Cơ sở đào tạo:Trường Đại học Giao thông vận tảiTHÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ CỦA NCS LÊ ĐỨC TIẾN

 

 

Tên đề tài:     Nghiên cứu khả năng chịu tải cọc khoan nhồi đặt trong tầng đá phong hóa nứt nẻ.

Nghành:         Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Mã số:            9580205

Chuyên nghành:      Xây dựng cầu hầm.

Họ và tên nghiên cứu sinh:            Lê Đức Tiến

Họ và tên cán bộ hướng dẫn khoa học

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Long - Trường Đại học Giao thông Vận tải.

PGS.TS. Bùi Tiến Thành- Trường Đại học Giao thông Vận tải.

Cơ sở đào tạo:          Trường Đại học Giao thông Vận tải.

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:

 

1. Luận án đã tổng hợp được các phương pháp tính sức chịu tải của cọc khi đặt vào tầng phong hóa nứt nẻ

2. Luận án đã thực hiện được các thí nghiệm nén tĩnh và nhổ cọc tại hiện trường có lắp đặt các thiết bị đo đo biến dạng dọc theo thân cọc để xác định sức kháng của cọc khoan nhồi theo đất nền, đưa ra được các nhận định về ứng xử của cọc khoan nhồi đặt trong tầng đá phong hóa nứt nẻ

3. Luận án đề xuất sử dụng phần mềm FB-pier để mô hình hóa sự làm việc của cọc khoan nhồi trong tầng đá phong hóa nứt nẻ, tính toán và so sánh với kết quả thí nghiệm hiện trường

4. Kết quả thí nghiệm đặc biệt là thí nghiệm nhổ cọc và mô hình hóa phần tử hữu hạn là các kết quả mới, có thể áp dụng cho khu vực Quảng Trị

 

 

 

INFORMATION OF NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

 

Title:     Study on bearing capacity of drilled shaft into wearthered rock layer

 

Field of training     : Transport Construction Engineering

Program code         : 9580205

Major                      : Bridge – tunnel Construction

Doctoral student    :  Le Duc Tien

Supervisors:

Assoc. Prof. Dr Nguyen Ngoc Long  - University of Transport and Communications

Assoc. Prof. Dr Bui Tien Thanh         - University of Transport and Communications

Institution          : University of Transport and Communications

New contributions of the thesis:

1. The thesis has reviewed all methods to calculate bearing capacity of drilled shaft in wearthered rock

2 . The thesis has carried out static compression test and pull out test for drilled shaft at the site. Strain gages, extensionmeter and other devices are along the drilled shaft to determine the  side and tip resistance of pile, giving the judgment on the behavior of drilled shaft placed in fractured weathered rock.

3. FEM model using FB-pier software is proposed to calculate calculation of the bearing capacity of drilled shaft into the weathered rock layer.

4. Pull-out test results and FEM (FB-pier) results are new contributions for estimating the bearing capacity of the drilled shaft placed into into the weathered rock layer in Quang Tri area.