Tên đề tài:Nghiên cứu mô hình xác định thiệt hại do tai nạn giao thông đường bộ ở Việt Nam
Chuyên ngành:Tổ chức và Quản lý vận tải
Mã số chuyên ngành:9840103
Họ và tên nghiên cứu sinh:Lê Hoài Phong
Họ và tên cán bộ hướng dẫn:1. GS.TS. Từ Sỹ Sùa - Trường ĐH Giao thông vận tải
Cơ sở đào tạo:Trường ĐH Giao thông vận tải 

THÔNG TIN TÓM TẮT NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Nghiên cứu sinh     : Lê Hoài Phong

Đề tài                     : Nghiên cứu mô hình  xác định thiệt hại do tai nạn giao thông đường bộ ở Việt Nam

Ngành                    : Tổ chức và quản lý vận tải                      Mã số : 9.84.01.03

Cơ sở đào tạo        : Trường Đại học Giao thông Vận tải

Người hướng dẫn một      : GS-TS Từ Sỹ Sùa    -    Trường Đại học GTVT

Người hướng dẫn hai        : PGS-TS Nguyễn Thanh Chương    -   Trường Đại học GTVT

   Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:

- Luận án đã tiến hành tổng hợp, hệ thống hóa và làm sâu sắc thêm các nghiên cứu lý luận về cách xác định thiệt hại do TNGT đường bộ, trên cơ sở đó đề xuất mô hình xác định thiệt hại do TNGT đường bộ gây ra tại Việt Nam. Một số điểm mới ở đây gồm:

- Luận án phân tích và tiếp cận thiệt hại do TNGT trên quan điểm toàn diện, gồm cả các tác động trực tiếp và tác động gián tiếp, trong đó có các ảnh hưởng có tính lâu dài, tác động qua lại giữa nhiều phương thức vận tải và tác động về mặt môi trường. Đây là cách tiếp cận này mới, tổng thể toàn diện bao trùm lên toàn bộ quá trình ảnh hưởng của tai nạn giao thông.

- Luận án phân tích nhiều phương pháp và lựa chọn phương pháp xác định phù hợp với điều kiện của các quốc gia đang phát triển về mức độ sẵn có của số liệu, độ chính xác tin cậy của số liệu. Nhưng điều chỉnh này nâng cao tính khả thi và độ tin cậy và kết quả tính toán, cũng được xem là những đóng góp mới của luận án.

- Trong phần xây dựng phát triển các chỉ tiêu đầu vào, luận án đã bổ sung một số nội dung chi tiết liên quan tới tuổi tác, giới tính, các nội dung liên quan tới cấu trúc gia đình và các chi phí xã hội có liên quan, có tính thực tế, đây cũng là một điểm mới trong luận án.

- Hệ thống hóa một mô hình tính toán thiệt hại do TNGT đường bộ tại VN, tích hợp toàn bộ các chỉ tiêu, phương pháp tiếp cận trên... là điểm mới tổng quát nhất của luận án.

- Xây dựng mô hình xác định thiệt hại do tai nạn giao thông đường bộ: Xây dựng tiêu chí cho mô hình; Xác định thiệt hại về kinh tế - xã hội; thiệt hại do tắc nghẽn giao thông; Thiệt hại do ô nhiễm môi trường khi tai nạn GT đường bộ gây ra.

                                                                                                         Hà Nội, ngày 12  tháng 12 năm 2020

Giáo viên hướng dẫn 1

 

 

GS.TS. Từ Sỹ Sùa

Giáo viên hướng dẫn 2

 

 

PGS.TS. Nguyễn Thanh Chương

Nghiên cứu sinh

 

 

Lê Hoài Phong

 

 

 

SUMMARY OF NEW CONTRIBUTIONS OF THE DISSERTATION

 

Ph.D Candidate          : Le Hoai Phong

Research topic             : Research on model for determination damage caused by road traffic accidents in Vietnam

Major: Transport organization and management                    Code: 9.84.01.03

Training institution: University of Transport and Communications

The 1st supervisor: Prof. Ph.D. Tu Sy Sua,     University of Transport and Communications

The 2nd supervisor: Assoc. Prof., Ph.D. Nguyen Thanh Chuong, University of Transport and Communications

  Summary of new contributions of the dissertation:

- In the dissertation, the author has synthesized, systematized and deepened theoretical studies on how to determine the damage caused by road traffic accidents, thereby proposing a model to determine the damage caused by road traffic accidents in Vietnam. Some new findings in the research include:

- The dissertation analyzes and approaches the damage caused by traffic accidents from a comprehensive perspective, including direct and indirect impacts, including long-term effects, interaction between many modes of transport and environmental impacts. This is a new, comprehensive approach that covers the entire impact of traffic accidents.

- The dissertation analyzes various methods and suitable determination methods are selected in developing countries in terms of data availability, accuracy and reliability. These adjustments improves the feasibility and reliability and calculation results and is also considered as the new contribution of the dissertation.

- In the construction and development of input criteria, the dissertation has added some detailed contents related to age, gender, family structure and social expenses, which is practical way and  a new approach of the dissertation.

- Systematizing a model to calculate damage caused by road traffic accidents in Vietnam, integrating all the above criteria and approaches ... is the most general new point of the dissertation.

- Building a model to determine the damage caused by road traffic accidents: Developing criteria for the model; Determining the socio-economic damage; damage caused by traffic congestion; damage caused by environmental pollution as a reuslt of  road traffic accidents.

                                                                                                                        Hanoi, December 12, 2020

The 1st supervisor

 

 

Prof. Ph.D. Tu Sy Sua

The 2nd supervisor

 

 

Assoc. Prof., Ph.D. Nguyen Thanh Chuong

Ph.D Candidate

 

 

Le Hoai Phong