Tên đề tài:Nghiên cứu sử dụng xỉ thép khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu trong xây dựng đường ô tô
Chuyên ngành:Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Mã số chuyên ngành:9580205
Họ và tên nghiên cứu sinh:Mai Hồng Hà
Họ và tên cán bộ hướng dẫn:PGS.TS. Lã Văn Chăm
Cơ sở đào tạo:Trường Đại học Giao thông vận tải

THÔNG TIN TÓM TẮT NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Tên đề tài:     Nghiên cứu sử dụng xỉ thép khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu trong xây dựng đường ôtô

Ngành                 : Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông

Mã số                  : 9580205

Chuyên ngành   : Xây dựng Đường ô tô và đường thành phố

Họ và tên nghiên cứu sinh: Mai Hồng Hà

Họ và tên cán bộ hướng dẫn:

PGS.TS Lã Văn Chăm                        Trường Đại học Giao thông Vận tải

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Giao thông Vận tải.

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:

1. Đã xác định được cấp phối xỉ thép khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu do công ty Vật Liệu Xanh tái chế, đáp ứng yêu cầu cấp phối làm móng đường, góp phần tiết kiệm tài nguyên, giảm ô nhiễm môi trường.

2. Đã nghiên cứu xác định các chỉ tiêu kỹ thuật cường độ nén (Rn), cường độ ép chẻ (Rech) và mô đun đàn hồi (Eđh) của các loại cấp phối:

+ Cấp phối xỉ thép gia cố xi măng;

+ Cấp phối xỉ thép phối trộn cát mịn gia cố xi măng;

+ Cấp phối xỉ thép phối trộn đá mi gia cố xi măng.

Và thành lập các phương trình hồi quy, chứng minh cấp phối xỉ thép phối trộn đá mi gia cố xi măng có cường độ cao nhất, đưa ra khuyến cáo tỷ lệ xi măng 4%-6% là hợp lý.

3. Thực nghiệm hiện trường đoạn đường thay cấp phối đá dăm bằng cấp phối xỉ thép đạt hiệu quả tốt.

4. Đề xuất kết cấu áo đường sử dụng cấp phối xỉ thép làm lớp móng.

 

SUMMARY OF NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

 

Title:              Research on using recycled steel slag in Ba Ria Vung Tau for road construction

Field of study : Transport Engineering

Code : 9580205

Speciality  : Highway and urban road engineering

PhD student: Mai Hong Ha

Supervisor:

Assoc.Prof. Dr. La Van Cham- University of Transport and Communications

Institution: University of Transport and Communications

Summary of new contributions of the thesis:

1. Determination of the aggregates of steel lag, recycled by Green Materials Company, in Ba Ria Vung Tau, that satisfies the requirements for agrregate used in road subgrade. This finding contributes to save resources and reduce environemntal polution.

2. Series of experiments were conducted to determine compressive strength (Rn), splitting tensile strength (Rech) and Young modulus (E) of the following aggregates:

+ Cement treated steel slag aggregate;

+ Cement treated steel slag and fine sand aggregate;

+ Cement treated steel slag and stone dust aggregate.

Regression equations were established; the results show that cement treated steel slag and stone dust aggregate achieved the highest modulus and the reasonable cement ratio is from 4% to 6%.

3. Field experiments on practical road using steel slag aggregate, replacing basalt aggregate, achieved good results.

4. Surface course with subbase using steel lag aggregate was proposed.