Tên đề tài:Độ tin cậy chịu uốn của dầm bê tông cốt thép được tăng cường bằng tấm polymer cốt sợi carbon (CFRP)
Chuyên ngành:Xây dựng Cầu hầm
Mã số chuyên ngành:62.58.02.05
Họ và tên nghiên cứu sinh:Ngô Thanh Thuỷ
Họ và tên cán bộ hướng dẫn:PGS.TS. Trần Đức Nhiệm – Đại học GTVT
Cơ sở đào tạo:Trường Đại học Giao thông Vận Tải

TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN

1.  Xây dựng phương pháp luận tính toán độ tin cậy chịu uốn của dầm BTCT được tăng cường bằng tấm CFRP dán ngoài trên cơ sở mô hình sức kháng theo ACI 440.2R-08.

2.  Xây dựng Chương trình 2TKN bằng ngôn ngữ lập trình VBA trên nền Microsoft Excel cho phép xác địnhchỉ số độ tin cậy, b,  của mặt cắt chữ nhật dầm BTCT chịu uốn được tăng cường bằng tấm CFRP dán ngoài.

3.  Các kết quả đạt được bằng thực nghiệm trong phòng và hiện trường:

·     Xác định các tham số thống kê do ảnh hưởng của phương pháp phân tích đến sức kháng uốn của dầm BTCT chịu uốn được tăng cường bằng tấm CFRP dán ngoài theo mô hình sức kháng của ACI 440.2R-08:µP=1.14 và COVP=11.8% bằng thí nghiệm uốn phá hoại 8 dầm mặt cắt chữ nhật.

·     Xác định mô hình phân bố và giá trị của các tham số thống kê của:

-         Chiều rộng và chiều cao mặt cắt ngang giữa nhịp; và cường độ chịu nén của bê tông dầm cầu Trần Hưng Đạo.

-         Cường độ chảy cốt thép cầu cũ bằng thí nghiệm kéo mẫu thép lấy từ cầu Bông.

-         Cường độ chịu nén bê tông tuổi 28 ngày và cường độ chảy của cốt thép của các mẫu bê tông và cốt thép lấy từ 8 dầm thí nghiệm.

-         Cường độ chảy của cốt thép thông qua 410 mẫu thép tại các dự án ở Việt Nam.

4.  Các kiến nghị khi phân tích bằng định lượng chỉ số độ tin cậy từ kết quả khảo sát bằng Chương trình 2TKN:

·     Chỉ nên sửa chữa tăng cường chịu uốn dầm BTCT có tỷ lệ hàm lượng cốt thép chịu kéo trên hàm lượng cốt thép cân bằng của mặt cắt nằm trong khoảng 0.2 đến 0.5.

·     Có thể dùng hệ số chiết giảm cường độ tấm CFRP bằng 0.9 cho tính toán mặt cắt dầm BTCT tăng cường bằng tấm sợi CFRP trong trường hợp tỷ lệ mô men hoạt tải trên tĩnh tải không lớn hơn 1.0.

 

INFORMATION OF ENGINEERING DOCTORAL THESIS

 

Name of thesis: “Flexural reliability of RC Bridge girders strengthened with carbon fiber reinforced polymer sheets (CFRP)

Major:                                    Bridge and Tunnel Engineering.

Code of major:                       62.58.02.05

Graduate student:                            Ngo Thanh Thuy

Dissertation Advisors:            - Assoc.Prof.Dr. Tran Duc Nhiem

                                                University of Transport and Communications;

                                                - Assoc.Prof.Dr. Nguyen Ngoc Long

                                                University of Transport and Communications;

Training Institution:              University of Transport and Communications.

SUMMARY OF THE THESIS' CONCLUSIONS

1. Deriving a methodology for evaluating level of flexural reliability of RC Bridge girders strengthened with externally bonded CFRP sheets, basing on reliability theory and flexural resistance model in ACI 440.2R-08;

2. Developing 2TKN program for determining reliability index, b,  of rectangular RC girder sections strengthened with externally bonded CFRP sheets, basing on VBA language in Microsoft Excel;

3.  Results gaining through experiments include:

   + Defining analysis statistical parameters for flexural RC Bridge girders strengthened with externally bonded CFRP sheets according to flexural resistance model in ACI 440.2R-08: µP=1.14 and COVP=11.8%through bending to failure 8 rectangular beams;

   + Determining possible distributions and statistical parameters of:

·        Section width and height at mid-span; and long-term concrete compressive strength of Trần Hưng Đạo bridge’s girders;

·        Steel yield strength from former Bông bridge’s girder reinforcement;

·        28-day concrete compressive strength and steel yield strength of concrete and steel samples of the 8 rectangular beams

·        Steel yield strength of 410 samples from many projects in Việt Nam.

4. Suggestions gaining through evaluating reliability index computed by 2TKN program:

+ Flexural strengthening of RC beams with externally bonded CFRP sheets should be applied for RC beam sections with reinforcement ratio of 0.2 to 0.5.

+ Value of 0.9 might be used for CFRP reduction factor of flexural strengthening of RC beam sections with externally bonded CFRP sheets if ratio of live load to dead load doesn’t exceed 1.0.