Tên đề tài:Nghiên cứu thành phần, tính chất cơ học bê tông cường độ siêu cao và ứng dụng trong kết cấu cầu
Chuyên ngành:Xây dựng Cầu hầm
Mã số chuyên ngành:62.58.25.01
Họ và tên nghiên cứu sinh:Nguyễn Lộc Kha
Họ và tên cán bộ hướng dẫn:GS-TS. Phạm Duy Hữu
Cơ sở đào tạo:Trường Đại học Giao thông Vận tải
Những kết luận mới của luận án 
-  Từ vật liệu trong nước NCS đã chế tạo ra bê tông có cường độ siêu cao cấp 
140Mpa. 
-  Xây dựng thành công các mô hình quan hệ ứng suất biến dạng để phục vụ 
cho tính toán kết cấu cầu.  
Đề xuất công thức thực nghiệm tính cường độ chịu kéo khi uốn của dầm
 -  Phân tích ứng xử uốn dầm cầu I33 với bê tông cốt sợi thép cường độ cấp 
140 MPa cho thấy có thể giảm chiều cao dầm cầu từ 1,65m xuống còn 1,1m 
(giảm 33%).