Tên đề tài:Nghiên cứu góp phần hoàn thiện phương pháp thiết kế mặt đường mềm sân bay ở Việt Nam
Chuyên ngành:Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Mã số chuyên ngành:9580205
Họ và tên nghiên cứu sinh:Nguyễn Đình Chung
Họ và tên cán bộ hướng dẫn:GS.TS. Phạm Huy Khang
Cơ sở đào tạo:Trường Đại học Giao thông Vận tải

THÔNG TIN TÓM TẮT NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Tên đề tài: Nghiên cứu góp phần hoàn thiện phương pháp thiết kế mặt đường mềm sân bay ở Việt Nam.
Ngành : Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông 
Mã số : 9580205 
Chuyên ngành : Xây dựng Đường ô tô và đường thành phố
Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Đình Chung
Họ và tên cán bộ hướng dẫn: 
GS.TS Phạm Huy Khang Trường Đại học Giao thông Vận tải
GS.TS Vũ Đình Phụng Trường Đại học Thủy lợi
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Giao thông Vận tải. 
Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:
1. Nghiên cứu, khảo sát mô hình, cơ sở lý thuyết và thuật toán giải hệ kết cấu mặt đường mềm sân bay nhiều lớp bằng phần mềm Abaqus, tính toán ứng suất, độ võng của kết cấu mặt đường mềm sân bay chịu tác dụng của tải trọng tĩnh, tải trọng động với trường hợp lớp bê tông nhựa là vật liệu đàn hồi tuyến tính hoặc vật liệu nhớt đàn hồi, xác định cụ thể giá trị ứng suất, biến dạng bất lợi trong các lớp kết cấu.
2. Ứng dụng phương pháp PTHH bằng phần mềm Abaqus khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến ứng suất, biến dạng trong các lớp kết cấu mặt đường mềm sân bay, xây dựng biểu đồ quan hệ giữa các yếu tố ảnh hưởng đến độ võng và ứng suất.
3. Nghiên cứu góp phần hoàn thiện tiêu chuẩn TCVN 10907:2015 phù hợp với thực tế khai thác tại một số cảng hàng không, sân bay hiện nay:
- Xây dựng biểu đồ quan hệ giữa chiều sâu tác dụng của tải trọng tàu bay và sức chịu tải của nền đất, hình 3.1, 3.2;
- Đề xuất áp dụng công thức (3.3) [70] hoặc phần mềm Abaqus tính toán độ võng tương đối do tải trọng tàu bay gây ra ngoài toán đồ. 
- Xây dựng công thức hồi quy (3.7), (3.8), (3.9) tính độ võng giới hạn tương đối  khi áp suất bánh hơi   và tần suất cất cánh của tàu bay tính toán Nr >100 lượt/ngày.
4. Xây dựng phần mềm thiết kế kết cấu mặt đường theo tiêu chuẩn TCVN 10907:2015 đã được bổ sung một số nội dung theo kết quả nghiên cứu của tác giả được viết bằng ngôn ngữ Microsoft Visual Studio 2005 khi thiết kế kết cấu mặt đường mềm sân bay trong nước.
5. Áp dụng phần mềm Abaqus thiết kế kết cấu mặt đường mềm sân bay, với hệ càng bánh 1 bánh, sử dụng mô hình đối xứng trục, với hệ càng nhiều bánh, sử dụng mô hình 3D. 
6. Nghiên cứu định hướng đề xuất áp dụng tiêu chuẩn AC 150/5320 - 6 (2016) của FAA để thiết kế và đánh giá tuổi thọ khai thác kết cấu mặt đường sân bay và xác định những vấn đề cần tập trung nghiên cứu bổ sung khi áp dụng tại Việt Nam.
 THESIS SUMMARY

 

Title: The study fully done of the design method for flexible pavement structure of aerodrome in Vietnam.

Field of training : Transport Construction Engineering

Program code : 9580205

Major : Contruction of Highway - Urban Road

Doctoral student : Nguyen Dinh Chung

Supervisors:

Prof. Dr  Pham Huy Khang             - University of Transport and Communications

Prof. Dr Vu Dinh Phung                  - ThuyLoi University

Institution: University of Transport and Communications

Summary of new contributions of the thesis:

            1. Research, survey model, theoretical basis and algorithms to solve the multi-layered flexible pavement structure of the aerodrome using Abaqus software, calculate stress and deflection of aerodrome flexible pavement. Under static load, dynamic load with the case of asphalt layer is linear elastic material or viscoelastic material, determine the specific stress and deformation value in the material layer.       

            2. Applying the finite element method by Abaqus software analyzes some factors affecting the stress and deformation in the multi-layered flexible pavement structure of the aerodrome, creating a relationship diagram between factors affecting the deformation and stress.

            3. The study contributes to the improvement of Vietnam standards TCVN 10907: 2015 to be suitable for the current operations in airports.

            - Creating relationships between the Influence depth of the aircraft load and the modulus of subgrade, Figures 3.1 and 3.2.

            - Proposed application of the formula (3.3) [70] or software Abaqus calculates the relative deflection due to the aircraft load causing () the out of figures.

            - Building the regression formula (3.7), (3.8), (3.9) to calculate the relative deflection limit when the tire pressure and the takeoff frequency of the designed aircraft Nr> 100 movements/day.

            4. Building the software for designing flexible pavement structures by standard TCVN 10907: 2015 has been added some contents according to research results of authors written in Microsoft Visual Studio 2005 language when designing flexible pavement structures at aerodromes in Vietnam.

            5. Application of software Abaqus designed flexible pavement structures, with main gear is only one wheel, using the axial symmetry model, with main gear has got alot of wheels, using the 3D model.

            6. Preliminary study the proposed approach to apply the FAA Standard AC 150/5320-6 (2016) to design and evaluate the operation-life of  flexible pavement structure and determine issues that need to be additional research when applying in Vietnam.