Tên đề tài:Nghiên cứu khả năng chịu cắt và xoắn tại vị trí mối nối trong cầu dầm hộp lắp ghép phân đoạn
Chuyên ngành:Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Mã số chuyên ngành:9580205
Họ và tên nghiên cứu sinh:Nguyễn Đức Đức
Họ và tên cán bộ hướng dẫn:1. PGS.TS. Nguyễn Ngọc Long
Cơ sở đào tạo:Trường Đại học Giao thông vận tảiTHÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ CỦA NCS NGUYỄN ĐẮC ĐỨC

Tên đề tài:     NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG CHỊU CẮT VÀ XOẮN TẠI VỊ TRÍ MỐI NỐI TRONG CẦU DẦM HỘP LẮP GHÉP PHÂN ĐOẠN

Ngành:           Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Mã số:            9580205

Chuyên nghành:      Xây dựng cầu hầm.

Họ và tên nghiên cứu sinh:            Nguyễn Đắc Đức

Họ và tên cán bộ hướng dẫn khoa học

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Long - Trường Đại học Giao thông Vận tải;

GS.TS. Trần Đức Nhiệm - Trường Đại học Giao thông Vận tải.

Cơ sở đào tạo:          Trường Đại học Giao thông Vận tải.

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:

1. Đề tài phân tích, đánh giá loại mối nối có khóa chống cắt kết hợp keo epoxy là dạng mối nối đảm bảo được sự làm việc tin cậy, được dùng phổ biến cho kết cấu nhịp cầu thi công theo công nghệ lắp ghép phân đoạn.

2. Thông qua thực nghiệm và mô phỏng số cho kết quả cho thấy khả năng chịu cắt của khóa chống cắt chịu ảnh hưởng rõ rệt của kích thước khóa và lực ép trên bề mặt mối nối. Kết quả nghiên cứu thực nghiệm và mô phỏng số là khá thống nhất, theo đó khi chiều sâu khóa tăng từ 30mm đến 40mm thì khả năng chịu cắt của khóa tăng, tuy nhiên khi tăng đến 55mm và 60mm thì khả năng chịu cắt của khóa lại giảm rõ rệt. Do đó, với cầu dầm hộp lắp ghép phân đoạn chiều sâu khóa nên dùng trong khoảng từ 30mm đến 40mm.

3. Thông qua mô phỏng số đánh giá được khóa chống cắt có chiều sâu 55mm và 60mm, việc bố trí cốt thép đường kính 8mm không làm thay đổi đáng kể khả năng chịu cắt cũng như biến dạng của khóa. Nếu bố trí cốt thép có đường kính lớn hơn ở thân khóa sẽ không đủ chiều dầy lớp bê tông bảo vệ do đó không nên sử dụng khóa chống cắt có chiều sâu lớn 55-60mm.

4. Kết quả phân tích mô phỏng với tải trọng đặt lệch tâmgây ra hiệu ứng xoắn đáng kể trên dầm hộp lắp ghép phân đoạn. Khi dầm chịu xoắn, khóa chống cắt sẽ làm việc bất lợi hơn và ứng suất lớn nhất xuất hiện tại khóa chống cắt tăng do đó làm giảm khả năng chịu tải của kết cấu từ 3,05HL93 xuống còn 1,92HL93 khi không xét đến ma sát phần mặt phẳng tiếp xúc.

 

INFORMATION OF NEW CONTRIBUTIONS OF THE DISSERTATION

Title:     INVESTIGATION THE SHEAR AND TORSION RESISTANCE OF JOINT IN SEGMENTAL BOX GIRDER BRIDGES

Field of training     : Transport Construction Engineering

Program code         : 9580205

Major                      : Bridge – tunnel Construction

Doctoral student    :  Nguyen Dac Duc

Supervisors:

Associate Prof, Dr. Nguyen Ngoc Long - University of Transport and Communications

Prof, Dr.Tran Duc Nhiem - University of Transport and Communications

Institution          : University of Transport and Communications

New contributions of the dissertation:

1. The research has summaried and propose type of joint that use shear key combined with epoxy glue is a type of joint that ensures the reliable work. it is commonly used for the segmental box-girder bridges.

2. The research has experimented and simulation to conclusion that the shear resistance of the shear key is markedly influenced by the key size and pressure on the joint surface. The results of experimental research and numerical simulation are quite unified, that when the key depth increases from 30mm to 40mm, the shear resistance of the shear key increases, but when it increases to 55mm and 60mm, the shear resistance of the key significantly decreases. Therefore, it is appropriate to use an shear key with a depth of 30-40mm.

3. According to simulation, the shear key with a depth of 55mm and 60mm, when addition of the 8mm-diameter reinforcement does not significantly change the shear resistance as well as the deflection of the key.

4. According to simulation, the eccentric load on the box girder creates a torsional effect that has a significant effect. When the girder is subjected to torsion, the shear key will work more unfavorably and the greatest stress increases thereby reducing the load-bearing capacity of the structure. The shear stress in the shear key reaches the limit with the load level equivalent to 1.92HL93 under eccentric load and 3.05HL93 under central load when the friction at joint plane is not considered.