Tên đề tài:Nghiên cứu động lực học của máy ép cọc thủy lực di chuyển bước trong thi công các công trình xây dựng ở Việt Nam
Chuyên ngành:Kỹ thuật cơ khí động lực
Mã số chuyên ngành:9520116
Họ và tên nghiên cứu sinh:Nguyễn Ngọc Trung
Họ và tên cán bộ hướng dẫn:PGS.TS. Nguyễn Đăng Điệm
Cơ sở đào tạo:Trường Đại học Giao thông vận tải

 

THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ CỦA NCS NGUYỄN NGỌC TRUNG

 

Tên đề tài: Nghiên cứu động lực học của máy ép cọc thủy lực di chuyển bước trong thi công các công trình xây dựng ở Việt Nam

Ngành: Kỹ thuật cơ khí động lực

Mã số: 9520116

Họ và tên NCS: Nguyễn Ngọc Trung

Người hướng dẫn

                         PGS.TS.NGND. Nguyễn Đăng Điệm Trường Đại học GTVT

                         PGS.TS. Lê Quang Hanh – Trường Đại học GTVT

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Giao thông Vận tải

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:

- Luận án đã xây dựng mô hình động lực học máy bằng mô hình không gian, mô hình động lực học hệ thống truyền động thủy lực của máy, đã xây dựng 05 chương trình giải các hệ phương trình chuyển động phi tuyến, hệ phương trình vi phân cân bằng lưu lương và lực với các trường hợp làm việc điển hình của máy.

- Luận án đã xác định được lực căng cáp động trong cáp thép, dao động của cọc, lực động tác dụng vào các chân chống máy thay đổi theo góc quay của mâm quay cần trục, áp suất động và sự thay đổi lưu lượng trong các xi lanh công tác của máy. Xác định được giá trị các hệ số động kđ­ tương ứng với các trường hợp làm việc điển hình của máy.

- Luận án đã tiến hành đo đạc các thông số máy ép cọc thủy lực di chuyển bước (ZYJ860B). So sánh kết quả tính toán lý thuyết với kết quả đo đạc thực nghiệm để khẳng định tính đúng đắn và độ tin cậy của mô hình ĐLH.

- Tiến hành khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến các thông số ĐLH của máy, đã xây dựng được qui trình xác định các thông số hợp lý, từ đó xác định được bộ thông số hợp lý cho máy ép cọc ZYJ860B theo quan điểm động lực học.

- Kết quả nghiên cứu hoàn toàn có thể áp dụng cho các loại máy ép cọc thủy lực di chuyển bước kiểu khác.

 

INFORMATION ON THE DOCTORAL THESIS

BY PhD STUDENT NGUYEN NGOC TRUNG

 

Title: Study of dynamics of hydraulic static pile pressing machine in construction works in Vietnam

Major: Dynamic mechanical technique

Code: 9520116

PhD student: Nguyen Ngoc Trung

Supervisors:

          1. Assoc. Prof. Dr. National Teacher. Nguyen Dang Diem, the UTC

          2. Assoc. Prof. Dr. Le Quang Hanh, the UTC

Training institution: University of Transport and Communications

Summary of new contributions of the thesis

- The thesis built up the model of machine dynamics by the space model and dynamic model of hydraulic transmission system of the machine, built 05 solution programs of non-linear motion equations, differential equation of volume balance and forces correspondingly to typical working cases of the machine.

- The thesis determined the tension of dynamic cable in steel cable, fluctuation of pile, forces impacting on machine strut changing by rotating angles of crane rotating table, dynamic pressure and volume changes in machine’s cylinder. Determine values of dynamic coefficient kđ­ correspondingly to typical working cases as mentioned on machine.

- The thesis carries measuring parameters of hydraulic static pile pressing machine (ZYJ860B). Comparing calculation results by theory with testing results, thus it is possible to conclude correctness and reliability of dynamic model.

- Through surveying factors impacting on dynamic parameters of the machine,  builds up the process to determine suitable paramters and then determine sets of suitable parameters for pile pressing machine ZYJ860B.

- The simulation model can be further developed to study the dynamics of other types of hydraulic static pile pressing machine.