Tên đề tài:Nghiên cứu ảnh hưởng tính chất của bitum đến mô đun động của bê tông nhựa chặt ở Việt Nam
Chuyên ngành:Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Mã số chuyên ngành:9580205
Họ và tên nghiên cứu sinh:Nguyễn Như Hải
Họ và tên cán bộ hướng dẫn:PGS.TS. Nguyễn Quang Phúc
Cơ sở đào tạo:Trường Đại học Giao thông vận tải

THÔNG TIN TÓM TẮT NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

 

Tên đề tài:   Nghiên cứu ảnh hưởng tính chất của bitum đến mô đun động của bê tông nhựa chặt ở Việt Nam.

Ngành                 : Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông

Mã số                  : 9580205

Chuyên ngành   : Xây dựng Đường ô tô và đường thành phố

Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Như Hải

Họ và tên cán bộ hướng dẫn:

PGS.TS Nguyễn Quang Phúc            Trường Đại học Giao thông Vận tải

PGS.TS Vũ Đức Chính                       Viện khoa học và công nghệ giao thông vận tải

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Giao thông Vận tải.

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:

1. Bước đầu xác định được mối quan hệ tương quan thực nghiệm giữa tính chất của bitum với hai loại BTNC 12.5 và BTNC 19 theo các mô hình dự báo |E*| của Hoa Kỳ theo điều kiện Việt Nam. Trong đó, xác định được mô hình Witczak cải tiến sau khi hiệu chỉnh các hệ số của mô hình có kết quả dự báo |E*| với độ chính xác cao nhất trong ba mô hình nghiên cứu (mô hình Witczak ban đầu, mô hình Witczak cải tiến và mô hình Hirsch) với các thông số thống kê (hệ số xác định R2 =0.943, tỷ số Se/Sy =0.24).

2. Bằng việc áp phương pháp mô phỏng Monte Carlo để phân tích độ nhạy tổng thể của các thông số đầu vào cho các mô hình dự báo |E*| của Hoa Kỳ (mô hình Witczak ban đầu, mô hình Witczak cải tiến và mô hình Hirsch). Luận án đã xác định được tính chất của vật liệu bitum sử dụng có ảnh hưởng nhiều nhất tới giá trị mô đun động (|E*|) của bê tông nhựa.

3. Qua phân tích cụ thể một số giải pháp kết cấu mặt đường mềm ở Việt Nam, cho thấy có thể áp dụng phương pháp cơ học thực nghiệm để phân tích kết cấu mặt đường mềm ở Việt Nam và loại |E*| có ảnh hưởng nhiều tới đặc trưng khai thác của kết cấu mặt đường.

4. Xác định được các chỉ tiêu kỹ thuật của 2 loại BTN (BTNC19, BTNC12.5) sử dụng 3 loại đá điển hình (đá vôi, đá bazan và đá granit), 4 loại bitum (60/70, 40/50,35/50, PMBIII) phục vụ phân tích kết cấu áo đường theo phương pháp cơ học-thực nghiệmNghiên cứu thực nghiệm

5. Đã thí nghiệm xác định các chỉ tiêu kỹ thuật theo cấp đặc tính khai thác PG của 4 loại bitum đã và sẽ được sử dụng rộng rãi ở Việt Nam, đó là 3 loại bitum phân theo độ kim lún 60/70; 40/50; 35/50 và một loại bitum cải tiến polymer PMBIII. Xác định được các thông số của mô hình 2S2P1D để xây dựng đường cong chủ của 4 loại bitum phục vụ phân tích, thiết kế kết cấu áo đường mềm theo phương pháp cơ học thực nghiệm.

6. Xác định được kỹ thuật phân tích độ nhạy là công cụ hữu ích để đánh giá ảnh hưởng của các thông số đầu vào tới kết quả quả đầu ra của mô hình dự báo.

 

 

 

SUMMARY OF NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

 

 

Title: Research influence of bituminous properties on dynamic modulus of desne asphalt mixures in  Vietnam.

Faculty: Transport engineering

Code : 9580205

Major : Construction of Highway - Urban Road

PhD student : Nguyen Nhu Hai

Supervisors:

  • Assoc.Prof. Dr. Nguyen Quang Phuc  - University of Transport and Communications
  • Assoc. Prof. Dr. Bui Xuan Cay             - Institute of Transport Science and Technology
  • Institution: University of Transport and Communications

Summary of new contributions of the thesis:

1. The initial step to determine the empirical correlation relationship between the properties of bitumen with dense asphalt mixture 12.5 and asphalt mixture 19 according to the predictive models |E*| of the United States under Vietnamese conditions. In which, the modified Witczak model was determined after adjusting the coefficients of the model can predict |E*| with the most precision of three studied models (original Witczak model, improved Witczak model and Hirsch model) with statistical parameters (determination coefficient R2 = 0.943, ratio Se / Sy = 0.24).

2. By applying the Monte Carlo simulation method to analyze the global sensitivity of the input parameters for predictive models |E*| of the United States (original Witczak model, improved Witczak model and Hirsch model). It was determined that the properties of the used bitumen have most influence on the value of dynamic modulus  (|E*|) of asphalt mixture.

3. Through a detailed analysis of some options of the pavement structure in Vietnam, it established that the mechanistic-empirical design method can apply for pavement analysis under Vietnam conditions and dynamic modulus (|E*|) of asphalt mixtrure  has much influence on performance of the pavement structure.

4. Through experiment research, two sets of dynamic modulus of dense asphalt mixtures (12.5 and 19) using three  typical types of stone (limestone, basalt and granite), four grades of bitumen (60/70, 40/50 , 35/50, PMBIII) for the analysis of pavement structure by mechanical-experimental method were determined.

5. The bituminous properties according to the performance grade of four of bitumen that it has been and will be widely used in Vietnam, which are three types of unmodifed bitumen 60/70; 40/50; 35/50 and a modified bitumen polymer PMBIII were determined. The parameters of the 2S2P1D model to construct the master curves of four  bitumen were determined so that it can be used for purpose of analyzing flexible pavement structures according to the mechaniscis-empirical design method.

6. It showed that the global sensitivity analysis technique is a useful tool to evaluate   influence of input parameters on the output of the predicitve models