Tên đề tài:Nghiên cứu hoàn thiện quản lý đầu tư xây dựng và khai thác đường cao tốc ở Việt Nam
Chuyên ngành:Quản lý xây dựng
Mã số chuyên ngành:9580302
Họ và tên nghiên cứu sinh:Nguyễn Phương Châm
Họ và tên cán bộ hướng dẫn:GS.TS. Nguyễn Đăng Hạc
Cơ sở đào tạo:Trường Đại học Giao thông Vận tải

THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ

CỦA NCS NGUYỄN PHƯƠNG CHÂM

 

Tên đề tài: Nghiên cứu hoàn thiện quản lý đầu tư xây dựng và khai thác đường cao tốc ở Việt Nam

Ngành: Quản lý xây dựng

Mã số ngành: 9580302

Họ và tên NCS: Nguyễn Phương Châm

Người hướng dẫn:  1. GS.TS. Nguyễn Đăng Hạc

                                2. PGS.TS. Đặng Thị Xuân Mai

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Giao thông Vận tải

Tóm tắt những đóng góp của luận án:

Thứ nhất, luận án đã hệ thống hóa, bổ sung và hoàn thiện cơ sở lý luận về quản lý đầu tư xây dựng và khai thác đường cao tốc từ góc độ của chủ đầu tư.

Thứ hai, luận án đã phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý đầu tư xây dựng và khai thác đường cao tốc ở Việt Nam hiện nay trên các lĩnh vực: huy động vốn, quản lý đấu thầu, quản lý chất lượng công trình xây dựng trong giai đoạn thi công, quản lý thu phí, quản lý an toàn giao thông và chuyển nhượng quyền khai thác dự án đường cao tốc. Luận án đã xây dựng mô hình kinh tế lượng thể hiện ảnh hưởng của các nhân tố đến sự hài lòng của người sử dụng đường cao tốc làm cơ sở để đề xuất các giải pháp hoàn thiện quản lý khai thác đường cao tốc có hiệu quả.

      Thứ ba, luận án đề xuất số giải pháp hoàn thiện quản lý đầu tư xây dựng và khai thác đường cao tốc phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam bao gồm:

- Đề xuất thành lập các Công ty chuyên đầu tư xây dựng và khai thác đường cao tốc.

- Đề xuất áp dụng phương pháp đánh giá tổng hợp trong xét thầu. Phương pháp này sẽ cho phép lựa chọn được nhà thầu phù hợp nhất.

- Đề xuất triển khai ứng dụng giải pháp 4E’s trong quản lý khai thác đường cao tốc. Đây là một giải pháp được nhiều quốc gia trên thế giới áp dụng trong quản lý khai thác đường cao tốc để nâng cao tính an toàn và hiệu quả, nhưng ở Việt Nam chưa được các chủ đầu tư chú trọng áp dụng.

- Đề xuất giải pháp để hoàn thiện quản lý kinh doanh các khu dịch vụ trên đường cao tốc để giải quyết các bất cập hiện nay. Luận án đã làm rõ cơ sở, nguyên tắc, nội dung của chuyển nhượng quyền khai thác đường cao tốc, từ đó đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác này: Phương pháp định giá chuyển nhượng, hợp đồng chuyển nhượng.

 

BRIEF INFORMATION ON DOCTORAL DISSERTATION

By researcher Nguyen Phuong Cham

 

Subject: Research on completing the management of construction and operation of expressways in Vietnam

Field of the study: Construction Management

Code: 9580302

Full name of Researcher: Nguyen Phuong Cham

Supervisors:        Prof. Dr. Nguyen Dang Hac

                             Assoc Prof. Dr. Dang Thi Xuan Mai

Training Institution: University of Transport and Communications

Summary of the study contributions:

Firstly, the thesis has systematized, supplemented and perfected the theoretical foundation of management of construction and operation of expressways  from the perspective of the investor:

Secondly, the thesis analyzes and evaluates the current state of management of construction and operation of expressways in Vietnam in terms of capital mobilization, management the bidding for selecting contractors for construction of expressways, quality management construction in the stage of construction, management of toll collection, traffic safety management and transfer of the right to operate the expressways. The thesis has developed an econometric model that demonstrates the influence of factors on the satisfaction of expressway users as a basis for proposing solutions to completing management of construction and operation of expressways.

      Thirdly, the thesis proposes the number of solutions to improve the management of construction and operation of expressways in accordance with the actual conditions of Vietnam including:

- Proposing the establishment of specialized companies investing in the construction and operation of expressways.

- Proposals for the application of the general evaluation method in bid evaluation. This method will allow the most appropriate contractor selection.

- Proposed implementation of 4E's solution in the management of operation of expressways. This is a solution that many countries in the world apply in management of operation of expressways to improve safety and efficiency, but in Vietnam has not been the focus of investors.

- Proposed solutions to improve the management of business services on the expressway to address the current shortcomings. The dissertation has clarified the basis, principle and contents of the transfer of the right to operate the expressway, thereby proposing solutions to perfect this task: Method of transfer pricing, transfer contract.