Tên đề tài:Nghiên cứu các giải pháp phát triển bền vững vận tải thủy nội địa khu vực miền Bắc
Chuyên ngành:Tổ chức và quản lý vận tải
Mã số chuyên ngành:62840103
Họ và tên nghiên cứu sinh:Nguyễn Thị Tuyết Mai
Họ và tên cán bộ hướng dẫn:GS.TS Vương Toàn Thuyên
Cơ sở đào tạo:Trường Đại học Giao thông Vận tải

THÔNG TIN VỀ LUẬN ÁN ĐƯA LÊN MẠNG

Tên đề tài: “Nghiên cứu các giải pháp phát triển bền vững vận tải thủy nội địa khu vực miền Bắc"

Chuyên ngành: Tổ chức và quản lý Vận tải

Mã số chuyên ngành: 62.84.01.03

Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Tuyết Mai

Họ và tên cán bộ hướng dẫn:   1- GS.TS Vương Toàn Thuyên

                                                        2- PGS.TSKH Nguyễn Văn Chương

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Giao thông Vận tải

 

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:

(1) Thông qua nghiên cứu những lý luận chung về phát triển bền vững, kết hợp với nghiên cứu các đặc điểm, đặc trưng riêng của lĩnh vực vận tải thủy nội địa, nghiên cứu sinh đã nghiên cứu và xây dựng hệ thống lý luận về phát triển bền vững vận tải thủy nội địa từ khái niệm, các yêu cầu cần đảm bảo, các nhân tố tác động đến phát triển bền vững vận tải thủy nội địa và hệ thống các tiêu chí, chỉ tiêu đánh giá phát triển bền vững vận tải thủy nội địa.

(2) Dựa trên hệ thống chỉ tiêu đã xây dựng, luận án phân tích, đánh giá quá trình phát triển vận tải thủy nội địa khu vực miền Bắc trên các khía cạnh: kinh tế, xã hội và môi trường. Qua đó, chỉ ra những thách thức, tồn tại cần khắc phục trên quan điểm bền vững.

(3) Luận án xây dựng hệ thống đồng bộ các giải pháp phát triển bền vững vận tải thủy nội địa khu vực miền Bắc trên cơ sở khắc phục các hạn chế đã phân tích ở trên. Các giải pháp được xây dựng với sự gắn kết chặt chẽ các yêu cầu và mục tiêu của phát triển bền vững vận tải thủy nội địa. 

INFORMATION OF THESIS FOR ONLINE PUBLIC  

          Name of thesis: “Reseach solutions for sustainable development of inland waterway transport in the North Area”

          Major field: Transport organization and management

          Code        : 62.84.01.03

           Name of fellow: Nguyen Thi Tuyet Mai

          Supervisor 1: Prof - Ph.D Vuong Toan Thuyen

          Supervisor 2: Ass.Prof - Ph.D of Science  Nguyen Van Chuong

          Institution: University of Transport and Communications

          Summary of  Thesis’s new distributions:

          (1) Through the combination between general theory of sustainable development and the highlight characteristics of inland waterway transport, author has studied and developed theoretical system of sustainable development of inland waterway transport including the concept, the guarantee requirements, the factors affecting the sustainable development of inland waterway transport and a system of criteria and indicators to assess the sustainable development of inland waterway transport.

          (2) Based on the indicators system built, the thesis analyzes, evaluates the development of inland waterway transport in the North area.. Thereby, pointing out challenges and exits which should be improved with sustainable perspective.

          (3) Thesis builds up synchronous solutions system for sustainable development of inland waterway transport in the North on the basis of overcoming the constraints analyzed above. The solution is built with tight cohesion requirements and objectives of sustainable development of inland waterway transport.