Tên đề tài:Nghiên cứu giải pháp huy động và sử dụng vốn cho bảo trì đường bộ
Chuyên ngành:Quản lý xây dựng
Mã số chuyên ngành:9580302
Họ và tên nghiên cứu sinh:Nguyễn Thị Tuyết Dung
Họ và tên cán bộ hướng dẫn:GS.TSKH. Nghiêm Văn Dĩnh
Cơ sở đào tạo:Trường Đại học Giao thông Vận tải

THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ CỦA NCS NGUYỄN THỊ TUYẾT DUNG

 

Tên đề tài: Nghiên cứu giải pháp huy động và sử dụng vốn cho bảo trì đường bộ

Ngành: Quản lý xây dựng

Mã số ngành: 9.58.03.02

Họ và tên NCS: Nguyễn Thị Tuyết Dung

Người hướng dẫn:   GS.TSKH. Nghiêm Văn Dĩnh

                                    TS. Nguyễn Quỳnh Sang

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Giao thông Vận tải

Tóm tắt những đóng góp của luận án:

            - Luận án đã bổ sung và phát triển cơ sở lý luận về huy động và sử dụng vốn cho bảo trì đường bộ. Từ những phân tích về bảo trì đường bộ, luận án bổ sung khái niệm vốn và huy động vốn cho bảo trì đường bộ; xây dựng trình tự, tiêu chí đánh giá việc huy động vốn và phương pháp xác định nhu cầu vốn bảo trì đường bộ; đi sâu phân tích về quản lý sử dụng vốn và các tiêu chí đánh giá hiệu quả sử dụng vốn bảo trì đường bộ; xác định, đánh giá nhóm nhân tố ảnh hưởng đến huy động vốn và nhóm nhân tố ảnh hưởng đến sử dụng hiệu quả vốn bảo trì đường bộ; chỉ ra được kinh nghiệm quốc tế về huy động và sử dụng vốn cho bảo trì đường bộ.

            - Trên cơ sở phân tích, đánh giá thực trạng huy động và quản lý sử dụng vốn cho bảo trì đường bộ tại Việt Nam, luận án đã chỉ ra được những thành tựu, những hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế. Về huy động vốn, các thành tựu đạt được trên các mặt: cơ chế, chính sách đa dạng nguồn vốn, quy mô vốn, cơ cấu vốn; những tồn tại, hạn chế tập trung trong công tác lập kế hoạch huy động vốn, khung pháp lý cụ thể để huy động vốn từ khai thác hạ tầng đường bộ, chính sách huy động vốn từ khu vực tư nhân. Về quản lý sử dụng vốn, bên cạnh những kết quả đạt được, còn những tồn tại, khó khăn trên các mặt: Cơ cấu tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo trì đường bộ, quy định về thủ tục cấp phát vốn, tiêu chí phân bổ dự toán chi, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan, quan điểm điều hành Quỹ bảo trì đường bộ.

            - Dựa trên kết quả xử lý số liệu điều tra bằng bảng câu hỏi, tổng hợp ý kiến các chuyên gia theo quy trình 3 bước, với sự hỗ trợ của phần mềm SPSS, luận án đã đề xuất 2 nhóm giải pháp về huy động và sử dụng vốn cho bảo trì đường bộ. Nhóm giải pháp về huy động cho bảo trì đường bộ gồm: Hoàn thiện công tác lập kế hoạch bảo trì đường bộ; hoàn thiện các chính sách, pháp luật liên quan đến huy động vốn cho bảo trì đường bộ (từ khai thác hạ tầng đường bộ và vay vốn ODA); tăng cường tuyên truyền giáo dục pháp luật, thông tin về hoạt động của Quỹ bảo trì đường bộ và khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư theo hình thức BOT. Nhóm giải pháp sử dụng vốn cho bảo trì đường bộ gồm: Hoàn thiện cơ chế quản lý sử dụng Quỹ bảo trì đường bộ (bổ sung bốn tiêu chí cho các căn cứ phân bổ dự toán chi Quỹ bảo trì đường bộ địa phương); tăng cường áp dụng tiến bộ công nghệ trong công tác bảo trì đường bộ; nâng cao năng lực quản lý Nhà nước đối với công tác bảo trì đường bộ; điều chỉnh hợp lý cơ cấu vốn đầu tư cho bảo trì đường bộ.

BRIEF INFORMATION ON DOCTORAL DISSERTATION

By Researcher Nguyen Thi Tuyet Dung

 

Subject: Research on solutions to mobilize and use capital for road maintenance

Field of the study: Construction Management

Code: 9.58.03.02

Full name of Researcher: Nguyen Thi Tuyet Dung

Supervisors:             Prof. D. Sc. Nghiem Van Dinh

                                    Ph.D Nguyen Quynh Sang

Training Institution: University of Transport and Communications

Summary of the study contributions:

- The dissertation added and developed the theoretical foundation on mobilization and use of capital for road maintenance. From the analysis of road maintenance, the dissertation added the concepts of capital and capital mobilization for road maintenance; formulated the order and criteria for evaluating the capital mobilization and methods of determining the capital demand for road maintenance; had the in-depth analysis on capital use and criteria for evaluating the effectiveness of capital use for road maintenance; identified and evaluated the group of factors affecting the capital mobilization and the group of factors affecting the effective use of capital for road maintenance; drew out international experience in mobilizing and using capital for road maintenance.    

- Based on the analysis and evaluation of the actual situation of capital mobilization and management of capital use for road maintenance in Vietnam, the dissertation pointed out the achievements, limitations and causes of those limitations. Regarding the capital mobilization, the achievements were made in terms of mechanisms and policies on diversification of capital sources, scale and structure; the shortcomings and limitations focused on the planning for capital mobilization, specific legal framework for mobilizing capital from the exploitation of road infrastructure, policies for mobilizing capital from the private sector. Regarding the management of capital use, besides the achievements, there were several difficulties in: The organizational structure and operation of the Road Maintenance Fund, the regulations on procedures for capital allocation, the criteria for allocating the expenditure estimates, the system of relevant legal documents and the viewpoints on running the Road Maintenance Fund.

- Based on the results of questionnaire survey and synthesis of experts' comments in a 3-step process, with the support of SPSS software, the dissertation proposed 2 groups of solutions for mobilizing and using capital for road maintenance. The group of solutions for capital mobilization includes: Finalization of planning for road maintenance; Finalization of the policies and laws in mobilizing capital for road maintenance (from the exploitation of  road infrastructure and ODA); Enhancement of propagation and education of laws and information on the operation of the Road Maintenance Fund and encouraging the economic sectors to invest in the form of BOT. The group of solutions for capital use includes: Finalization of the mechanism for managing the use of Road Maintenance Fund (adding four criteria for allocating the expenditure estimates of the Local road maintenance fund); Enhancement in the application of technological advances in road maintenance; Capacity building in State management for road maintenance; Suitable adjustment in capital structuring for road maintenance.