Tên đề tài:Nghiên cứu giải pháp điều khiển tối ưu năng lượng đoàn tàu trên tuyến đường sắt Việt Nam
Chuyên ngành:Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
Mã số chuyên ngành:9520216
Họ và tên nghiên cứu sinh:Nguyễn Văn Hải
Họ và tên cán bộ hướng dẫn:PGS.TS. Nguyễn Thanh Hải
Cơ sở đào tạo:Trường Đại học Giao thông vận tải

THÔNG TIN TÓM TẮT ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

 

Tên đề tài: Nghiên cứu giải pháp điều khiển tối ưu năng lượng đoàn tàu trên tuyến đường sắt Việt Nam

Ngành: Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Mã số: 9520216

Họ tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Văn Hải

Họ và tên cán bộ hướng dẫn khoa học:

  1. PGS.TS. Nguyễn Thanh Hải
  2. PGS.TS. Đỗ Việt Dũng

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Giao thông vận tải

Tóm tắt những đóng góp mới của Luận án:

1. Luận án xây dựng được mô hình toán học và phương pháp giải của bài toán điều khiển tối ưu nhiều đoàn tàu trên tuyến theo chỉ tiêu tiết kiệm năng lượng; xây dựng được thuật toán điều khiển.

2. Luận án xây dựng phương pháp xác định các giá trị lực cản phụ có tính đến chiều dài của đoàn tàu và vị trí hiện tại của đoàn tàu trên tuyến.

3. Xây dựng được các thuật toán xác định vị trí của điểm chuyển chế độ tối ưu khi gặp các trạm có độ dốc lên và xuống.

4. Xây dựng thuật toán di truyền hiệu chuẩn lại các tham số a,b,c trong công thức tính lực cản cơ bản của đoàn tàu trong công thức thực nghiệm của nhà sản xuất.

 

SUMMARY OF NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

Title: Research on the optimal solutions of  the train energy on the railway of Vietnam

Fiel of training: Control Enginneering and Automation

Program code: 9520216

PhD student: Nguyen Van Hai

Supervisors:

  1. AssocProf.Dr. Nguyen Thanh Hai
  2. AssocProf.Dr. Do Viet Dung

Institution: University of Transport and Communications

 

Summary of new contributions of the thesis:

1. The dissertation have been proposed the mathematical model and solving method of the problem of optimal control of many train on the route  according to the energy saving criteria; and built control algorithm. 

2. The dissertation have been proposed the method of determining the secondary resistance values taking into account the length of the train and the current position of the trains on the route.

3. The dissertation have been proposed the algorithms that determine the location of the optimal transition point when encountering stations with slope up and down.

4. The dissertation have been proposed the genetic algorithm  to recalculate the parameters a, b and c in the formula for calculating the basic resistance of the train in the manufacturer's experimental formulas.