Tên đề tài:NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH CÁC THÔNG SỐ CHÍNH KHI SỬ DỤNG HỆ CỌC ĐẤT XI MĂNG TRONG XÂY DỰNG NỀN ĐƯỜNG ĐẮP TRÊN ĐẤT YẾU Ở VIỆT NAM
Chuyên ngành:Xây dựng đường ô tô và đường thành phố
Mã số chuyên ngành:62.58.02.05
Họ và tên nghiên cứu sinh:Nguyễn Việt Hùng
Họ và tên cán bộ hướng dẫn:GS.TS. Vũ Đình Phụng - Trường Đại học Thủy lợi
Cơ sở đào tạo:Trường Đại học Giao thông Vận Tải

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án: 

  Qua phân tích các phương pháp tính toán hệ cọc đất xi măng ở trong và ngoài nước, luận án đã chỉ ra các tồn tại liên quan đến công tác tính toán thiết kế hệ CĐXM hiện nay. 

  Nghiên cứu và lựa chọn được mô hình tính toán hợp lý khi thiết kế hệ cọc đất xi măng để gia cường nền đường đắp trên đất yếu là mô hình đối xứng trục được giải bằng phương pháp phần tử hữu hạn.  

  Khảo sát nhiều bài toán khác nhau ở các điều kiện địa chất khác nhau (loại địa chất thường gặp trong điều kiện Việt Nam) cho hệ cọc đất xi măng. Các tính toán được xử lý bằng phần mềm Plaxis V8.2 đã được so sánh bằng các tính toán tương tự trên phần mềm LagaProgs V5.2 kết hợp với các bảng Exel và đối chiếu với những số liệu thiết kế thực tế của dự án nhằm xác định các thông số chính của hệ cọc đất xi măng. 

  Xác định được khoảng cách hợp lý giữa các cọc xấp xỉ bằng 2 lần đường kính cọc, khi đó chênh lệch độ lún tương đối giữa phần cọc và phần đất yếu ít thay đổi, độ lún của nền đất sau gia cố là đồng đều, tránh nguy cơ gây ra lún, nứt phần móng đường phía trên. 

  Xác định được chiều dài của cọc đất xi măng các trường hợp: Khi lớp đất yếu có chiều dày nhỏ hơn 20m thì chiều dài cọc đất xi măng nên lựa chọn bằng chiều dày lớp đất yếu; khi chiều dày lớp đất yếu lớn hơn 20m thì nên xem xét lựa chọn chiều dài cọc đất xi măng không vượt quá 20m.  

  Các kết luận về sự bố trí hợp lý của hệ CĐXM thông qua xác định các tham số chính ảnh hưởng đến sự làm việc hiệu quả của hệ CĐXM là một tài liệu tham khảo bổ ích cho người thiết kế trong bước lập thiết kế cơ sở các công trình có sử dụng CĐXM để xử lý nền đường đắp trên đất yếu ở Việt Nam. Tóm tắt những đóng góp mới của luận án: 

  Qua phân tích các phương pháp tính toán hệ cọc đất xi măng ở trong và ngoài nước, luận án đã chỉ ra các tồn tại liên quan đến công tác tính toán thiết kế hệ CĐXM hiện nay. 

  Nghiên cứu và lựa chọn được mô hình tính toán hợp lý khi thiết kế hệ cọc đất xi măng để gia cường nền đường đắp trên đất yếu là mô hình đối xứng trục được giải bằng phương pháp phần tử hữu hạn.  

  Khảo sát nhiều bài toán khác nhau ở các điều kiện địa chất khác nhau (loại địa chất thường gặp trong điều kiện Việt Nam) cho hệ cọc đất xi măng. Các tính toán được xử lý bằng phần mềm Plaxis V8.2 đã được so sánh bằng các tính toán tương tự trên phần mềm LagaProgs V5.2 kết hợp với các bảng Exel và đối chiếu với những số liệu thiết kế thực tế của dự án nhằm xác định các thông số chính của hệ cọc đất xi măng. 

  Xác định được khoảng cách hợp lý giữa các cọc xấp xỉ bằng 2 lần đường kính cọc, khi đó chênh lệch độ lún tương đối giữa phần cọc và phần đất yếu ít thay đổi, độ lún của nền đất sau gia cố là đồng đều, tránh nguy cơ gây ra lún, nứt phần móng đường phía trên. 

  Xác định được chiều dài của cọc đất xi măng các trường hợp: Khi lớp đất yếu có chiều dày nhỏ hơn 20m thì chiều dài cọc đất xi măng nên lựa chọn bằng chiều dày lớp đất yếu; khi chiều dày lớp đất yếu lớn hơn 20m thì nên xem xét lựa chọn chiều dài cọc đất xi măng không vượt quá 20m.  

  Các kết luận về sự bố trí hợp lý của hệ CĐXM thông qua xác định các tham số chính ảnh hưởng đến sự làm việc hiệu quả của hệ CĐXM là một tài liệu tham khảo bổ ích cho người thiết kế trong bước lập thiết kế cơ sở các công trình có sử dụng CĐXM để xử lý nền đường đắp trên đất yếu ở Việt Nam.