Tên đề tài:Nghiên cứu đánh giá doanh nghiệp vận tải hành khách bằng ô tô ở Việt Nam
Chuyên ngành:Tổ chức và quản lý vận tải
Mã số chuyên ngành:62840103
Họ và tên nghiên cứu sinh:Nguyễn Việt Thắng
Họ và tên cán bộ hướng dẫn:PGS.TS. Vũ Trọng Tích
Cơ sở đào tạo:Trường Đại học Giao thông Vận tải

THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Tên đề tài: Nghiên cứu đánh giá doanh nghiệp vận tải hành khách bằng ô tô ở Việt Nam

Chuyên ngành: Tổ chức và quản lý vận tải

Mã số chuyên ngành : 62.84.01.03

Họ và tên NCS: Nguyễn Việt Thắng

Người hướng dẫn

                               PGS.TS Vũ Trọng Tích - Trường Đại học GTVT

                               TS Lý Huy Tuấn – Viện chiến lược và phát triển GTVT

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Giao thông Vận tải

Tóm tắt những đóng góp của luận án:

- Hệ thống hóa và làm phong phú hơn cơ sở lý luận, nghiên cứu phát triển phương pháp đánh giá doanh nghiệp phù hợp với môi trường kinh doanh và điều kiện khai thác hiện nay của doanh nghiệp vận tải ô tô.

- Bổ sung, hoàn thiện hệ thống tiêu chí, chỉ tiêu và lựa chọn phương pháp đánh giá phù hợp với đặc thù hoạt động của doanh nghiệp vận tải hành khách bằng ô tô ở Việt Nam.

- Đề xuất tiêu chuẩn, chuẩn mực đánh giá doanh nghiệp vận tải hành khách bằng tô tô theo hệ thống tiêu chí, chỉ tiêu đánh giá với trọng số tương ứng, cung cấp căn cứ khoa học và thực tiễn để tổ chức triển khai đánh giá các doanh nghiệp vận tải hành khách bằng ô tô phù hợp môi trường kinh doanh hiện nay ở Việt Nam.

- Xây dựng mô hình tổng hợp kết quả đánh giá doanh nghiệp vận tải, nghiên cứu ứng dụng phương pháp phân tích thứ bậc để xác định trọng số phản ánh mức độ và tầm quan trọng của từng tiêu chí đánh giá tổng hợp doanh nghiệp vận tải hành khách bằng ô tô. Thí điểm tính toán cho trường hợp cụ thể.

.

 

Thesis summary

Tittle: Study and evaluate passenger car transport enterprises in Vietnam

Major: Organization and management of transportation

Code: 62.84.01.03

Doctoral student: Nguyen Viet Thang

Supervisors:

Ass.Prof.PhD. Vu Trong Tich         University of Transport and Communications

PhD. Ly Huy Tuan  - Transport Development and Strategy Institute

Institution: University of Transport and Communications

New contributions of the dissertation:

- Systematize and enrich the theoretical basis, research and development of enterprise assessment methods suitable to the business environment and current operating conditions of car transport enterprises.

- Supplement and perfect the system of indicators and criteria and to select evaluation methods which are suitable to the operation characteristics of Vietnam's passenger car transport enterprises.

- Propose standards and criteria for evaluating passenger car transport enterprises according to the system of criteria and standards with corresponding weight; Provide scientific and practical basis for launching evaluation on passenger car transport enterprises suited for the current business environment in Vietnam.

- Build a model to synthesize the results of assessment of transport enterprises and study to apply  hierarchical analysis methods to determine the weights reflecting the level and importance of each criterion of assessment of passenger car transport enterprises. Calculations for a specific case.