Tên đề tài:Nghiên cứu tăng cường Quản lý Nhà nước về Vận tải hàng hóa bằng ô tô ở Việt Nam
Chuyên ngành:Tổ chức và quản lý vận tải
Mã số chuyên ngành:9840103
Họ và tên nghiên cứu sinh:Nguyễn Xuân Nguyên
Họ và tên cán bộ hướng dẫn:PGS.TS. Vũ Trọng Tích
Cơ sở đào tạo:Trường Đại học Giao thông vận tải

THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ

CỦA NCS NGUYỄN XUÂN NGUYÊN

 

Tên đề tài: “Nghiên cứu tăng cường quản lý nhà nước về vận tải hàng hóa bằng ô tô ở Việt Nam”

Ngành: Tổ chức và quản lý vận tải

Mã số: 9840103

Họ và tên NCS: Nguyễn Xuân Nguyên

Người hướng dẫn

PGS.TS. VŨ TRỌNG TÍCH  - Trường Đại học GTVT

PGS.TS. TRẦN THỊ LAN HƯƠNG - Trường Đại học GTVT

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Giao thông Vận tải

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:

Hệ thống hóa cơ sở lý luận, phân tích làm rõ hơn những vấn đề cơ bản của QLNN về VTHH bằng ô tô; phương pháp đánh giá QLNN về VTHH bằng ô tô trong môi trường kinh doanh ở Việt Nam; trên cơ sở phân tích thực trạng hoạt động ngành, cơ cấu bộ máy QLNN và quá trình thực thi các chức năng QLNN về VTHH bằng ô tô, luận án đã nêu lên những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân dẫn đến những tồn tại, hạn chế của hoạt động QLNN đối với lĩnh vực VTHH bằng ô tô ở Việt Nam trong giai đoạn vừa qua. Luận án đã đề ra hệ thống giải pháp trên các phương diện đổi mới cơ cấu bộ máy QLNN theo hướng tinh gọn, đổi mới cơ chế phối hợp giữa các cơ quan QLNN theo ngành dọc và các bộ, ngành liên quan; đề xuất thiết lập hệ thống thông tin tích hợp các chức năng quản lý và đảm bảo phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan QLNN có thẩm quyền liên quan; đề xuất giải pháp đổi mới quản lý cấp phép kinh doanh dịch vụ VTHH bằng ô tô. Luận án đề xuất một số hướng nghiên cứu để hoàn thiện hệ thống QLNN về VTHH bằng ô tô, gồm: nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin quản lý doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp VTHH bằng ô tô; xây dựng hệ thống thông tin hỗ trợ điều phối luồng phương tiện và điều hành vận tải của DNVT và xây dựng hệ thống thông tin quản lý kết cấu hạ tầng vận tải hàng hóa bằng ô tô ở Việt Nam.

INFORMATION OF DOCTORAL THESIS

OF PHD. CANDIDATE NGUYEN XUAN NGUYEN

 

Title: “Research to strengthen state management on goods transport by car in Vietnam”

Major: Transport organization and management

Code: 9840103

PhD Candidate’s full name: Nguyen Xuan Nguyen

Instructors:

Assoc. Prof., Dr. VU TRONG TICH  - University of Transport and Communications

Assoc. Prof., Dr. TRAN THI LAN HUONG  - University of Transport and Communications

Training institution: University of Transport and Communications  

Summary of new contirbutions of the thesis:

Systematizing theoretical foundations, analyzing and clarifying the basic issues of state management on goods transport by car; Evaluation method of state management of goods transport by car in Vietnamese business environment; On the basis of analyzing the operational status of the industry, the state management apparatus and the process of implementing the state management functions on goods transport by car, the thesis raised the shortcomings, limitations and causes of the problems, limitations of state management activities in the field of goods transport by car in Vietnam in the recent period. The thesis has set up a system of solutions in terms of reforming the structure of state management apparatus in a streamlined manner, renewing the coordination mechanism between state management agencies along vertical branches and relevant ministries and branches; proposing the establishment of an integrated information system of management functions and ensuring effective coordination between relevant competent state management agencies; propose solutions to innovate the management and licensing of car goods transport service business. The thesis proposes a number of research directions to improve the state management system on goods transport by car, including: researching and building enterprise information management system and business activities of enterprises providing goods transport by car; build an information system to support the coordination of means of transport and transport operation of transport enterprises and build information systems for management of car goods transport infrastructure in Vietnam.