Tên đề tài:Nghiên cứu lựa chọn hợp lý các thông số kỹ thuật cơ bản của tuyến đường sắt cao tốc và áp dụng cho tuyến đường sắt Hà Nội – Vinh
Chuyên ngành:Kỹ thuật Xây dựng đường sắt
Mã số chuyên ngành:62580205
Họ và tên nghiên cứu sinh:Phạm Sỹ Lợi
Họ và tên cán bộ hướng dẫn:PGS.TS.NGƯT Phạm Văn Ký – Trường Đại học GTVT
Cơ sở đào tạo:Trường Đại học Giao thông Vận Tải

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:

  • Luận án đã phân  tích xác định được 6 thông số kỹ thuật cơ bản của tuyến đường sắt cao tốc là tốc độ mục tiêu, độ dốc lớn nhất, khoảng cách giữa 2 tim tuyến, bán kính đường cong tối thiểu, số đường trên chính tuyến, chiều dài đường đón gửi  và xác lập được  miền xác định của mỗi thông số đó;
  • Đã phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến mỗi thông số kỹ thuật cơ bản;  quan hệ định lượng và xu hướng quan hệ định tính của các yếu tố ảnh hưởng đến thông số tương ứng,  từ đó xây dựng mô hình phân tích thứ bậc đa chỉ tiêu để đánh giá, lựa chọn các tổ hợp của 6 thông số kỹ thuật cơ bản cho tuyến đường sắt cao tốc;
  • Đã sử dụng lý thuyết xác suất thống kê để xử lý số liệu ý kiến chuyên gia về mức độ quan trọng tương đối của 5 tiêu chuẩn lựa chọn;
  • Đã xây dựng chương trình 2CTSKTCB bằng ngôn ngữ lập trình VBA trên nền Microsoft Excel và thuật toán  phương pháp phân tích đa chỉ tiêu để từ số liệu của chuyên gia tính ra trọng số chung của các chỉ tiêu và trọng số chung của các phương án để kiểm chứng  kết quả của phần mềm Expert choice;
  • Đã sử dụng chương trình 2CTSKTCB và phần mềm Expert choice đều cho kết quả 6  trị số  thông số kỹ thuật cơ bản tuyến  đường sắt Hà Nội – Vinh chuyên chạy tầu khách như sau: Tốc độ mục tiêu 300km/h, độ dốc lớn nhất 12%o, khoảng cách giữa 2 tim tuyến 4,8m, Bán kính đường cong tròn tối thiểu 5000m, số đường trên chính tuyến 2 đường, Chiều dài đường đón gửi lớn hơn 480m
  • Đưa ra phương pháp tìm nhanh các TSKTCB của tuyến đường sắt cao tốc khi chưa có điều kiện khảo sát, lập các phương án chi tiết để làm cơ sở cho việc nghiên cứu, chuẩn bị đầu tư các dự án;