Tên đề tài:Nghiên cứu một số tiêu chí kỹ thuật đối với tuyến đường bộ đang khai thác khi đề xuất thực hiện bảo trì theo hình thức hợp tác công tư PPP ở Việt Nam
Chuyên ngành:Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Mã số chuyên ngành:9580205
Họ và tên nghiên cứu sinh:Phạm Văn Toàn
Họ và tên cán bộ hướng dẫn:GS.TS. Phạm Huy Khang
Cơ sở đào tạo:Trường Đại học Giao thông vận tải

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ

CỦA NCS PHẠM VĂN TOÀN

 

Tên đề tài luận án tiến sĩ: “Nghiên cứu một số tiêu chí kỹ thuật đối với tuyến đường bộ đang khai thác khi đề xuất thực hiện bảo trì theo hình thức hợp tác công tư PPP ở Việt Nam”.

Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông.     

Mã số: 9580205

Họ và tên NCS : Phạm Văn Toàn

Họ và tên người hướng dẫn khoa học:

1. GS.TS. Phạm Huy Khang

2. GS.TS. Nguyễn Xuân Đào

Đơn vị, cơ sở đào tạo: Trường Đại học Giao thông vận tải Hà Nội.

 

I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN:

 

Luận án đã có những đóng góp mới sau:

 

1. Nghiên cứu và đề xuất 3 chỉ tiêu kỹ thuật cho việc đánh giá tuyến đường đang khai thác gắn với việc đề xuất đầu tư bảo trì tuyến theo hình thức PPP.

2. Dựa vào kinh nghiệm của các nước đang phát triển trong các thập kỷ qua và những năm gần đây ở Việt Nam NCS đã lập luận, phân tích và kiến nghị tỷ lệ tham gia phần vốn của nhà nước đối với hình thức đầu tư PPP trong bảo trì các công trình đường bộ trong khoảng từ 20% đến 35% tùy thuộc vào đặc điểm của dự án về tổng mức đầu tư, mức độ phức tạp khi triển khai dự án, hoặc ý nghĩa lợi ích đem lại của dự án đối với xã hội và với cộng đồng (dựa vào kết quả phân tích Kinh tế - Xã hội).

3. Xây dựng được phần mềm giúp luận án góp phần tăng nhanh được tốc độ và độ tin cậy của các kết quả.

 

II. CÁC ỨNG DỤNG, KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU:

 

Các ứng dụng và khả năng ứng dụng thực tiễn:

- Có thể ứng dụng trong công tác quản lý đường bộ để làm cơ sở đánh giá tuyến đường đang khai thác khi lập kế hoạch đề xuất thực hiện đầu tư bảo trì trung hạn và dài hạn.

- Phát huy được hiệu quả khai thác của các tuyến đường đã được đầu tư và mang lại hiệu quả kinh tế to lớn trong tình hình nguồn vốn ngân sách đầu tư cho việc thực hiện các dự án bảo trì còn khó khăn.

- Kết quả nghiên cứu là tài liệu tham khảo hữu ích cho đào tạo và nghiên cứu trong cơ quản lý đường bộ.

 

 

PROGRESSIVE INFORMATION PAGE

BY NCS PHAM VAN TOAN

 

The title of the doctoral thesis: "Study some technical criteria for the road being exploited when proposing maintenance in the form of PPP public partnership in Vietnam".

Specialization: Traffic construction engineering.

Code: 9580205

Full name of PhD student: Pham Van Toan

Full name of scientific instructor:

            1. Prof.Dr. Pham Huy Khang

            2. Prof.Dr. Nguyen Xuan Dao

            Training units and institutions: Hanoi University of Transport and Communications.

 

I. NEW RESULTS OF THE THESIS:

The thesis has made the following new contributions:

1. Research and propose 3 technical indicators for assessing the route in operation associated with the proposed maintenance investment in the form of PPP.

2. Based on the experience of developing countries in the past decades and in recent years in Vietnam, the PhD student has argued, analyzed and proposed the participation rate of state capital in the form of investment. PPP in the maintenance of road works ranges from 20% to 35% depending on the characteristics of the project in terms of the total investment, the complexity of the project implementation, or the significance of the benefits of the project. project for society and the community (based on the results of socio-economic analysis).

3. Building software to help the thesis contribute to speed up the speed and reliability of the results.

II. APPLICATIONS, APPLICABILITY IN PRACTICE AND PROBLEMS NEED TO CONTINUE STUDY:

Applications and practical applications:

- It is possible to apply in road management as a basis for evaluating the route being exploited when making a proposed plan for medium and long-term maintenance investment.

- To bring into full play the exploitation efficiency of the invested roads and bring great economic efficiency in the situation of investment capital sources for the implementation of difficult maintenance projects.

- Research results are useful references for training and research in road management.