Tên đề tài:Nghiên cứu đề xuất phương pháp thiết kế và xây dựng để nâng cao chất lượng các công trình thoát nước nhỏ trên đường ô tô tại nước Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào
Chuyên ngành:Xây dựng đường ô tô và đường thành phố
Mã số chuyên ngành:62580205
Họ và tên nghiên cứu sinh:Souvanhna VONGKHAMCHANH
Họ và tên cán bộ hướng dẫn:PGS.TS. Nguyễn Quang Toản
Cơ sở đào tạo:Trường Đại học Giao thông Vận Tải

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:

1.     Công trình thoát nước nhỏ trên đường ô tô ở nước CHDCND Lào rất hay bị phá hoại sau khi xây dựng một số năm. Chất lượng phụ vụ của công trình thoát nước nhỏ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự lưu thông bình thường của xe cộ, gây tốn kém về kinh phí và thời gian để sửa chữa. sau khi khảo sát một số tuyến đường ô tô quan trọng ở CHDCND Lào, tác giả luận án đã thấy rằng nguyên nhân quan trọng nhất ảnh hưởng đến chất lượng công trình thoát nước nhỏ là những sai lầm mắc phải khi thiết kế công trình bao gồm: khảo sát, tính toán thủy văn không chính xác, chọn loại hình công trình, khẩu độ công trình chưa phù hợp với địa hình…

2.     Với địa hình phần lớn là đồi, núi dốc khi thiết kế công trình thoát nước nhỏ loại hình bậc nước nhiều cấp dạng bể tiêu năng cần phải được sử dụng rộng rãi để khắc phục những hư hỏng của rãnh dọc, thượng hạ lưu cầu nhỏ, cống. Để có thể áp dụng loại hình công trình này trong luận án NCS đã giải quyết được những vấn đề sau:

- Xác định được các giá trị tính thủy lực bậc nước nhiều cấp dạng bể tiêu năng theo số liệu thay đổi của lưu lương nước và chiều cao bậc nước khác nhau. Xây dựng được biểu đồ xác định bậc nước nhiều cấp dạng bể tiêu năng.

- Xác định được các giá trị sức cản thủy lực ở dốc nước,khi dòng chảy trong máng bê tôngmặt cắt chữ nhật hoặc mặt cắt hình thang là chảy êm hoặc chảy xiết.

- Xác định được tốc độ không xói của hạt ở đáy dòng chảy.

- Xác định được chiều sâu xói sau gia cố công trình thoát nước nhỏ ngang đường.

- Sử dụng phần mềm HY-8 để tính chiều sâu xói ở các điều kiện địa chất khác nhau. Đảm bảo tính được nhanh và có kết quả tin cậy về xói như bề rộng bx, chiều dài Lx và thể tích hố xói. Giúp cho việc gia cố hạ lưu một cách chính xác, tiết kiệm kinh phí gia cố phần hạ lưu của công trình cống, sau đó cũng có thể dự báo tương đối chính xác tình hình hoạt động thực tế của công trình.

3.     Để nâng cao chất lượng thiết kế công trình thoát nước nhỏ NCS đã để xuất một số giải pháp thiết kế công trình thoát nước ngang đường có địa hình đặc thù ở nước CHDCND Lào bao gồm các vấn đề:

- Nội dung công tác khảo sát tính toán thủy văn để thiết kế công trình thoát nước nhỏ nên sử dụng các công thức tính toán thủy văn hiện Viêt Nam đang sử dụng như: công thức của GS.TSKH. Nguyễn Xuân Trục bên cạnh công thức thường dùng ở Lào.

- Loại hình công trình hợp lý dành cho rãnh dọc, cống thoát nước ngang đường, gia cố thượng lưu và hạ lưu cống.

THESIS SUMMARY

Title:

“Research proposed design mothod and construction to improve the quality of small drainage works on the road in Lao People's Democratic Republic”

Field of training :Transport Construction Engineering

Major:Highway Engineering

Code:62580205

Doctoral student:Souvanhna VONGKHAMCHANH

Supervisors:

        1. Ass.Prof.Dr. Nguyen Quang Toan        

        University of Transport and Communications

2.     Ass.Prof.Dr. La Van Cham                  

University of Transport and Communications

Institution:University of Transport and Communications

New contributions of the dissertation:

1.            Small drainage works on the roads in the Lao PDR are ruined building after some years. Service, quality of small drainage works seriously affect the normal circulation of vehicles, costly funding and time to repair. after examining a number of important roads in Lao PDR, the thesis author has found that the most important causes affecting the quality of minor drainage structures are mistakes made when designing the shell including surveying, hydrological calculations are incorrect, select the type of structure, aperture works unsuitable to the terrain...

2.            With a mostly hilly terrain, mountain slopes when designing small drainage works rank various types of water absorption basin levels should be used extensively to remedy the deterioration of vertical trench, upstream and downstream small bridges and culverts. To be able to apply this type of work in the thesis has solved the following problems:

- Determining the values of calculatedhydraulic properties with pooled step cascades in hydraulic type stilling basinthe variability data of water flows with different height step, build chart to determine pooled step cascades type stilling basin.

- Determine the value of hydraulic resistance in steep country, the flow of concrete trough sections rectangular or trapezoidal is flowing smoothly or rapids.

- Determining the values of calculatedvelocity of scouring on the downstream river bed.

- Determining the values of calculateddepth scour reinforced drainage works across the road.

- Using HY-8 software to calculate depth of scour in the different geological conditions. Ensure for quick calculation and reliable results on erosion such as: width of scour bx, length of scour Lx and volume of scour. Help to strengthen downstream accurately, saving fee, and also can predict fairly accurately the actual operational status of structures.

3.            To enhance design quality small drainage works, the thesis has made some design solutions cross drainage works peculiar terrain in Lao PDR include issues:

- Contents of the hydrographic survey calculations to design small drainage facilities should use the existing hydrological calculations using Vietnam as: formula of Prof. Ph.D of Science. Nguyen Xuan Truc beside formula used in Laos.

- Type of structures reasonable for vertical grooves, horizontal sewer lines, reinforced upstream and downstream of the culvert.