Tên đề tài:Nghiên cứu vật liệu chế tạo và thành phần, tính chất của bê tông asphalt nóng ở nước CHDCND Lào
Chuyên ngành:Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Mã số chuyên ngành:62580205
Họ và tên nghiên cứu sinh:Thongda SINGHANINH
Họ và tên cán bộ hướng dẫn:GS.TS. Phạm Duy Hữu
Cơ sở đào tạo:Trường Đại học Giao thông Vận tải

THÔNG TIN TÓM TẮTNHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

 

Tên đề tài: “Nghiên cứu vật liệu chế tạo và thành phần, tính chất của bê tông Asphalt nóng ở nước CHDCND Lào”.

Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng đường ô tô và đường thành phố

Mã số chuyên ngành: 62580205.

Họ và tên nghiên cứu sinh:Thongda SINGHANINH

Họ và tên cán bộ hướng dẫn:

1. GS.TS. Phạm Duy Hữu                - Trường Đại học Giao thông Vận tải

2. PGS.TS. Đào Văn Đông               - Trường Đại học công nghệ Giao thông Vận tải

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Giao thông Vận tải

 

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:

 

1.   Độ lệch cho các cấp phối như sau:       Ri = Lmax - Lmin= 13.2

2.   Tiêu chuẩn thành phần cấp phối

Cỡ sàng

19

12.5

9.5

4.75

2.63

1.18

0.60

0.30

0.15

0.075

Lượng lọt sàng

100-90

90-76

79-58

62-37

46-29

36-21

30-15

16-7

14-7

9-4

 

 

3.   Trình tự thiết kế chia theo hướng dẫn TCVN 2011 gồm các bước sau:

-       Bước 1: Thiết kế sơ bộ (Preliminary design hoăc cold bin mix deesign).

-       Bước 2: Thiết kế hoàn chỉnh (hot bin mix degign)

-       Bước 3: Phê duyệt công thức chế tạo BTN sau khi rải thử (Job-mix formula verification)

-       Bước 4: Kiểm soát chất lượng hàng này (Routine construction control).

4.   Thiết kế sẽ kiến nghị sử dụng cho xây dựng đường bộ CHDCND Lào.

5.   Kết quả thí nghiệm cho thấy thành phần cấp phối đề nghị cho các chỉ tiêu cơ lý phù hợp với tiêu chuẩn AASHTO

6.   Hàm lượng xi măng có ảnh hưởng lớn đến tính chất của bê tông Asphalt nóng. Kiến nghị chọn hàm lượng xi măng khoảng 2 - 3.5% so với lượng bitum.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Kết luận

1.      Vật liệu ở Lào phù hợp với việc chế tạo bê tông Asphalt nóng và đặc.Cốt liệu lớn và cốt liệu nhỏ ở Lào chủ yếu là đá vôi nghiền phù hợp theo tiêu chuẩn ASTM và AASHTO. Sự phối hợp cát nghiền vá cát tự nhiên cần nghiên cứu để xác định tỷ lệ phối hợp. Bitum 60-70 của công ty Shell và ESSO có chất lượng tốt. Bột khoáng: chủ yếu sử dụng xi măng PC42,5. Cần nghiên cứu hàm lượng xi măng, cho bê tông asphalt

2.      Kết quả cứu chính của luận án là để xuất phương pháp thiết kế thành phần bê tông asphalt. Có xét đến yếu tố mới là tỷ lệ xi măng là 2-3,5% và trình tự thiết kế thành phần bê tông asphalt với vật liệu tại CHDND Lào. Trên cơ sở thành phần hạt hỗn hợp vật liệu khoáng ứng với độ lệch 13,2%.

3.     Đề nghị thành phần cấp phối cốt liệu cho bê tông Asphat dặc D=19mm

Cỡ sàng (mm)

19

12.5

9.5

4.75

2.63

1.18

0.60

0.30

0.15

0.075

Lượng lọt sàng (%)

100-90

90-76

79-58

62-37

46-29

36-21

30-15

16-7

14-7

9-4

 

4.   Trình tự thiết kế chia theo hướng dẫn TCVN 2011 gồm các bước sau:

-       Bước 1: Thiết kế sơ bộ (Preliminary design hoăc cold bin mix design).

-       Bước 2: Thiết kế hoàn chỉnh (hot bin mix degign)

-       Bước 3: Phê duyệt công thức chế tạo bê tong Asphalt sau khi rải thử (Job-mix formula verification)

-       Bước 4: Kiểm soát chất lượng hàng ngày (Routine construction control).

5.      Ứng dụng phương pháp đề xuất, đã thiết kế và thí nghiệm 3 hỗn hợp bê tông Asphalt nóng D=19mm

-         Độ ổn định Marshall 10,8kN

-         Độ dẻo = 3,67mm

-         Tỷ trọng khối = 2.385kg/m3

-         VMA = 15.2, VFA = 71.7,4, Air viod = 4,34

-         Lượng xi măng 2%

Kiến nghị

-            Hàm lượng xi măng có ảnh hưởng lớn đến tính chất của bê tông Asphalt nóng. Kiến nghị chọn hàm lượng xi măng khoảng 2 - 3.5% so với lượng bitum.               

-            Có thể sử dụng phương pháp thiết kế thành phần bê tông Asphalt nóng, các chỉ tiêu kỹ thuật của HMA để nghi trong luận án trong xây dựng tại Lào, tiến hành xây dựng tiêu chuẩn về bê tông Asphalt cho CHDCND Lào.

Trong việc  xây dựng tiêu chuẩn cần hợp tác với trường Đại học Giao Thông Vận Tải Việt Nam để đảm bào độ chính xác hơn.

 

DISSERTATION SUMMARY

Thesis Title: "Research on hot Asphalt concrete components and properties applied in Lao People’s Democratic republic".

Major:Highway Engineering

Code:62580205

Doctoral candidate: Thongda SINGHANINH

Supervisor: Prof. Dr. Pham Duy Huu

Assoc. Prof. Dr. Dao Van Dong

Institution: University of Transport and Communications

 

New contributions of the dissertation:

Conclusion

1.        Materials in Laos are appropriate for conducting hot and dense asphalt concrete. Coarse and fine aggregates in Laos are mainly crushed limestones that are appropriate according to ASTM and AASHTO standard. The combination of crushed sand and natural sand needs to be studied to determine mix ratio. Bitumen 60-70 of Shell and ESSO companies has a good quality. Mineral powder: mainly use PC 42.5 cement. Need to study cement content for asphalt concrete.

2.        The main research result of this thesis is the proposal of mix design method for asphalt concrete in consideration of new factor which is cement content 2-3.5% and design order of asphalt concrete with materials in Laos. Based on mineral mix component with the deviation of 13.2%.

3.        Proposing graded aggregates for dense asphalt concrete with D=19mm

Sieve size (mm)

19

12.5

9.5

4.75

2.63

1.18

0.60

0.30

0.15

0.075

Passing percentage (%)

100-90

90-76

79-58

62-37

46-29

36-21

30-15

16-7

14-7

9-4

 

4. Design order following to TCVN 2011 includes following steps:

-  Step 1: Preliminary design or cold bin mix design

-  Step 2: Hot bin mix degign

-  Step 3: Job-mix formula verification

-  Step 4: Routine construction control

5. Applying the proposed, designed and tested method with 3 asphalt concrete mix D=19mm

-         Stability Marshall 10,8kN

-         Plascity = 3,67mm

-         Mass specific gravity= 2.385kg/m3

-         VMA = 15.2, VFA = 71.7,4, Air viod = 4,34

-         Cement 2%

Recommendation

-            The cement content highly influences the properties of hot asphalt concrete. Prososing to select around 2-3.5% compared with bitumen content.

-            Possibly using the mix design method of hot asphalt concrete and technical standard written in this thesis for road construction in Laos, proceeding to build a standard of asphalt concrete for Laos People’ Democratic Republic.

In the establishment of a standard, it is necessary to coorperate with University of Transport and Communications, Vietnam to ensure the accuracy.