Tên đề tài:Nghiên cứu hỗn hợp đá – nhựa nóng cường độ cao dùng trong kết cấu mặt đường ô tô cấp cao ở Việt Nam
Chuyên ngành:Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Mã số chuyên ngành:9580205
Họ và tên nghiên cứu sinh:Trần Danh Hợi
Họ và tên cán bộ hướng dẫn:GS.TS. Bùi Xuân Cậy
Cơ sở đào tạo:Trường Đại học Giao thông vận tải

 

THÔNG TIN TÓM TẮT NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

 

Tên đề tài:     Nghiên cứu hỗn hợp đá – nhựa nóng cường độ cao dùng trong kết cấu mặt đường ô tô cấp cao ở Việt Nam.

Ngành                 : Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông

Mã số                  : 9580205

Chuyên ngành   : Xây dựng Đường ô tô và đường thành phố

Họ và tên nghiên cứu sinh: Trần Danh Hợi

Họ và tên cán bộ hướng dẫn:

PGS.TS Trần Thị Kim Đăng              Trường Đại học Giao thông Vận tải

GS.TS Bùi Xuân Cậy                          Trường Đại học Giao thông Vận tải

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Giao thông Vận tải.

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:

1. Đề xuất các đường bao cấp phối cốt liệu và các chỉ tiêu kỹ thuật cho hỗn hợp ĐNMC có cỡ hạt lớn nhất danh định 31,5 mm và 25 mm sử dụng nhựa đường mác 20/30, 35/50 để áp dụng ở Việt Nam.  

2. Nghiên cứu thực nghiệm một số chỉ tiêu cơ lý của ĐNMC được đề xuất có đối chứng với ĐNC. Kết quả nghiên cứu thực nghiệm đã chỉ ra ưu thế về cường độ của các loại hỗn hợp ĐNMC như sau:

- Độ ổn định Marshall cải tiến của ĐNMC 20/30 lớn hơn từ 55 – 82%, còn độ ổn định Marshall cải tiến của ĐNMC 35/50 chỉ lớn hơn từ 4 – 16% so với ĐNC 60/70;

- Chiều sâu vệt lún bánh xe của mẫu ĐNMC 20/30, ĐNMC 35/50 sau 20.000 chu kỳ tác dụng tải lần lượt giảm 41,9% và 15,1% so với ĐNC 60/70;

- Mô đun đàn hồi tĩnh ở 300C của ĐNMC 20/30, ĐNMC 35/50 lần lượt lớn hơn khoảng 80% và 10% so với ĐNC 60/70;

- Mô đun động ở 300C của ĐNMC 20/30 lớn hơn 0,5 - 1,6 lần, còn mô đun động của ĐNMC 35/50 chỉ lớn hơn 0,2 – 0,6 lần so với ĐNC 60/70. 

3. Xây dựng đường cong chủ mô đun động |E*| của đá – nhựa cường độ cao (ĐNMC 20/30, ĐNMC 35/50) và đá – nhựa chặt thông thường (ĐNC 60/70) để hỗ trợ xác định mô đun động |E*| của các loại hỗn hợp này tương ứng với điều kiện nhiệt độ và tần số tác dụng tải trọng bất kỳ. 

4. Bước đầu chỉ ra khả năng ứng dụng mô hình lưu biến 2S2P1D để mô hình hóa đồng thời đường cong chủ mô đun cắt động |G*| của nhựa đường và mô đun động |E*| của ĐNMC.

5. Xác định các hệ số của mô hình dự báo SHStS thể hiện tương quan giữa mô đun động |E*| của ĐNMC và mô đun cắt động |G*| của nhựa đường tương ứng.

6. Đề xuất một số KCMĐ mềm cấp cao với lớp móng trên hoặc đồng thời cả lớp móng trên và lớp mặt dưới bằng ĐNMC và cũng đã bước đầu chứng minh đây là một giải pháp tốt để giảm chiều dày cũng như cải thiện tuổi thọ của KCMĐ.

 

 

SUMMARY OF NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

 

 

Title: Research on high modulus asphalt mixture using for flexible pavements of high class road in Vietnam.

Field of training : Transport Construction Engineering

Program code : 9580205

Major : Construction of Highway - Urban Road

PhD student : Tran Danh Hoi

Supervisors:

  • Assoc.Prof. Dr. Tran Thi Kim Dang - University of Transport and Communications
  • Prof. Dr. Bui Xuan Cay             - University of Transport and Communications

Institution: University of Transport and Communications

Summary of new contributions of the thesis:

1. Propose the envelope of aggregate gradation and technical specifications for ĐNMC mixtures with 31,5 mm and 25 mm nominal maximum size using bitumen 20/30, 35/50 for application in Vietnam.

2. Do experimental research on some physical - mechanical properties of proposed ĐNMC mixtures compared the control ĐNC. Research result indicates the advantages of strengths of ĐNMC mixtures as follows: 

- Modified Marshall stability of ĐNMC 20/30 is 55-82% larger than that of ĐNC 60/70 while the value of ĐNMC 35/50 indicates only a 4-16% increment;

- The depth of wheel tracking rutting of ĐNMC 20/30 and ĐNMC 35/50 after 20.000 cycles of load decreased by 41,9% and 15,1% respectively compared to that of ĐNC 60/70;

- Static elastic modulus at 300C of ĐNMC 20/30 and ĐNMC 35/50 is about 80% and 10% higher than that of ĐNC 60/70;

- Dynamic modulus at 300C of ĐNMC 20/30 is 0,5 – 1,6 times larger than that of ĐNC 60/70 while the value of ĐNMC 35/50 is only 0,2 – 0,6 times larger than that of ĐNC 60/70.

3. Establish the master curves of |E*| of high modulus asphalt mixtures (ĐNMC 20/30, ĐNMC 35/50) and traditional ĐNC 60/70 in order to predict |E*| of these mixtures correspond to any temperature and loading frequency.

4. Do preliminarily research to demonstrate the applicability of 2S2P1D model for the master curves of both |G*| of bitumen and that of |E*| of ĐNMC.

5. Determine the parameters of SHStS transformation that show the correlation between |E*| of ĐNMC and |G*| of bitumen.

6. Propose some high-level flexible pavements with ĐNMC mixture using for base course or for both base course and binder course. These pavements are preliminarily demonstrated to be a good solution for reducing the thickness as well as improving pavement life.