Tên đề tài:Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến độ bền mỏi bê tông asphalt làm lớp mặt đường tại Việt Nam
Chuyên ngành:Xây dựng Đường ô tô và đường thành phố
Mã số chuyên ngành:62580205
Họ và tên nghiên cứu sinh:Trần Thiện Lưu
Họ và tên cán bộ hướng dẫn:PGS. TS Lã Văn Chăm - Trường Đại học Giao thông Vận tải
Cơ sở đào tạo:Trường Đại học Giao thông Vận tải

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:
(1)   Bằng thí nghiệm uốn dầm 4 điểm (4PB - Cooper) thực hiện tại VN, nghiên cứu đã đưa ra được dữ liệu thực nghiệm về độ bền mỏi bê tông asphalt theo các yếu tố nhiệt độ, tần số và biến dạng.
(2)   Nghiên cứu đã định lượng được ảnh hưởng tỷ lệ thuận của nhiệt độ, tỷ lệ nghịch của tần số và biến dạng đến độ bền mỏi loại BTNC 12,5 ở điều kiện nhiệt độ 10oC, 20oC, tần số 5 Hz, 10 Hz và loại BTNC 19 ở điều kiện 10oC, 10 Hz.
(3)   Đã xác định được đường đặc trưng mỏi và phương trình độ bền mỏi cho loại BTNC 12,5 và BTNC 19 trong điều kiện nghiên cứu này.
(4)   Đánh giá được loại bột khoáng tốt hơn cho khả năng kháng mỏi của bê tông asphalt trong 3 loại được nghiên cứu; BTNC 12,5 sử dụng bột khoáng là bột đá Andesit (p0,075 = 71,18%, chiếm 5,338%) và bột khoáng là CaCO3 (p0,075 = 74,30%, chiếm 5,572%) cho kết quả kháng mỏi tốt hơn loại BTNC 12,5 dùng bột khoáng CaCO3 + xi măng (p0,075 = 86,46%, chiếm 6,484%).
(5)   Độ bền mỏi của BTNC 19 kém hơn so với loại BTNC 12,5 xét ở điều kiện thí nghiệm 10oC, 10 Hz và vật liệu được chế tạo như trong nghiên cứu.
(6)   Ứng dụng kiểm toán mỏi lớp bê tông asphalt vào trong thiết kế kết cấu áo đường; đồng thời sử dụng kết quả nghiên cứu để dự báo tuổi thọ mỏi cho lớp bê tông asphalt.
 
Thesis summary
 
Title:   Research on Factors Affecting Asphalt Concrete Fatigue of Road Pavement in Vietnam
Field of training  : Transport Construction Engineering
Program code      : 62580205
Major                  : BuildingAuto Road and City Road
Doctoral student :           Tran Thien Luu
Supervisors:
Ass.Prof. PhD La Van Cham       -University of Transport and Communications
Prof. Dr Nguyen Xuan Dao  -Institute of Transport Science and Technology
Institution       : University of Transport and Communications
New contributions of the dissertation:
With the four-point flexural beam fatigue test conducted in Vietnam, this research:
(1)   Has presented the experimental data on fatigue life of asphalt concrete corresponding to different impact factors of temperature, load frequency, and strain constrain condition;
(2)   Has quantitatively determined the influences of change in temprature, load frequency, and strain condition on the fatigue life of  HMA 12.5 and HMA 19;
(3)   Hasdetermined the Nf50 - e line, and the fatigue life equation of HMA 12.5 and HMA 19;
(4)   Determined which mineral filler is better for fatigue resistance of asphalt concrete out of the three types studied (Andesit powder, CaCO3 powder, and the mixture of CaCO3 and cement). With Andesit (p0.075 = 71.18%, weight ratio = 5.338%) and CaCO3 (p0.075 = 74.30%, weight ratio = 5.572%),  HMA 12.5 has better fatigue resistance than with CaCO3 and cement (p0.075 = 86.46%, weight ratio = 6.484%);
(5)   Has proved that as materials designed for the study, HMA 19 has weaker fatigue life than HMA 12.5 does in the experimental conditions (10oC, 10 Hz);
(6)   The research results can be ultilized in pavement fatigue strength auditting and forecasting fatigue life of asphalt concrete layer.