Tên đề tài:Nghiên cứu công tác quản lý khai thác và bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Hà Nội
Chuyên ngành:Quản lý xây dựng
Mã số chuyên ngành:9580302
Họ và tên nghiên cứu sinh:Trần Trung Kiên
Họ và tên cán bộ hướng dẫn:GS.TSKH. Nghiêm Văn Dĩnh
Cơ sở đào tạo:Trường Đại học Giao thông vận tải

THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ CỦA NCS TRẦN TRUNG KIÊN

 

Tên đề tài: Nghiên cứu công tác quản lý khai thác và bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngành: Quản lý xây dựng

Mã số ngành: 9580302

Họ và tên nghiên cứu sinh: Trần Trung Kiên

Họ và tên cán bộ hướng dẫn:        1, GS.TSKH. Nghiêm Văn Dĩnh

                                                         2, TS. Nguyễn Quỳnh Sang

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Giao thông Vận tải

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án

- Trong những năm qua công tác quản lý khai thác và bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Hà Nội đã có nhiều tiến bộ nhưng vẫn còn những hạn chế ảnh hưởng đến chất lượng khai thác công trình. Các nghiên cứu về quản lý khai thác và bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ còn rất hạn chế. Đặc biệt là với Hà Nội, một trung tâm kinh tế, xã hội lớn của cả nước thì việc nghiên cứu đề tài này lại càng trở nên cấp thiết.

-  Luận án đã bổ sung và phát triển cơ sở lý luận về quản lý khai thác và bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ nói chung và kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ tại các thành phố lớn nói riêng. Trong đó đã làm rõ nội dung quản lý khai thác, nội dung quản lý bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; chỉ ra những đặc điểm cơ bản của công tác quản lý khai thác và bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ nói chung và kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ tại các thành phố lớn nói riêng; cung cấp lý luận cơ bản về hợp đồng bảo trì đường bộ dựa theo chất lượng thực hiện; chỉ ra kinh nghiệm quốc tế và làm rõ các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý khai thác và bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ tại các thành phố lớn.

- Trên cơ sở kết hợp các số liệu thứ cấp cùng các số liệu sơ cấp thu thập qua điều tra khảo sát và được xử lý bằng phần mềm SPSS, luận án đã đánh giá khách quan và khoa học thực trạng quản lý khai thác và bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Hà Nội. Từ đó luận án đã chỉ ra những thành công, những hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế trong công tác quản lý khai thác và bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

 - Dựa trên cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý khai thác và bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, tác giả đã đề xuất 06 nhóm giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác quản lý khai thác và bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Hà Nội. Các giải pháp đều được khảo sát để đánh giá tính cấp thiết và khả thi. Kết quả khảo sát sau khi được xử lý bằng phần mềm SPSS cho thấy các giải pháp đưa ra đều có tính cấp thiết và khả thi.

 

INFORMATION ON DOCTORAL DISSERTATION

BY RESEARCHER  TRAN TRUNG KIEN

 

Name of the dissertation: Researching the management of exploitation and maintenance of road transport infrastructure in Hanoi city.

Major: Construction management

Code: 9580302

Researcher’s full name : Tran Trung Kien

Supervisors:             1, Prof. Dr. Sc. Nghiem Van Dinh

                                    2, Dr. Nguyen Quynh Sang

Training institution: University of Transport and Communications

Summary of new contributions of the dissertation

- In the past years, the management of exploitation and maintenance of road transport infrastructure has improved; however, limitations still exist, affecting the quality of exploiting construction works. Researches on management of exploitation and maintenance of road transport infrastructure are still very limited in number. For Hanoi, the socio-economic center, a research on this topic becomes increasing necessary.

- The dissertation supplements and develops the theoretical basis on management of exploitation and maintenance of road transport infrastructure in general and road transport infrastructure in big cities in particular. The dissertation clarifies the contents relating to the management of exploitation, management of maintenance of road transport infrastructure; points out basic characteristics of management of exploitation and management of maintenance of road transport infrastructure in general and urban road transport infrastructure in particular; provides basis theory about performance based contract; introduce international experience in management of exploitation and maintenance of road transport infrastructure; determing factors affecting the management of exploitation and maintenance in big cities.

- Based on the secondary and primary data from survey which are processed by SPSS software, the dissertation scientifically and objectively evaluate the real situation of management of exploitation and maintenance of road transport infrastructure in Hanoi city. It also points out successess and limitations and causes in the management of exploitation and maintenance.

- Based on the theoretical and practical basis on management of exploitation and maintenance of road transport infrastructure, the author proposes 6 solutions in order to improve the management of exploitation and maintenance of road transport infrastructure in Hanoi city. According to the survey, all the solutions were regarded as necessary and feasible. The survey results, after processed by SPSS, show that all solutions bear necessity and feasibility.