Tên đề tài:Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ không khí khu vực Nam bộ đến thiết kế và khai thác kết cấu áo đường bê tông nhựa
Chuyên ngành:Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Mã số chuyên ngành:62580205
Họ và tên nghiên cứu sinh:TRẦN VĂN THIỆN
Họ và tên cán bộ hướng dẫn:PGS.TS. Trần Thị Kim Đăng
Cơ sở đào tạo:Trường Đại học Giao thông Vận tải

    THÔNG TIN LUẬN VĂN TIẾN SĨ CỦA NCS TRẦN VĂN THIỆN  

Tên đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ không khí khu vực Nam bộ đến thiết kế và khai thác kết cấu áo đường bê tông nhựa.

Chuyên ngành: Kỹ thuật Xây dựng Đường ôtô và đường thành phố

Mã số chuyên ngành : 62580205

Họ và tên NCS: Trần Văn Thiện

Người hướng dẫn

 PGS.TS Trần Thị Kim Đăng - Trường Đại học GTVT

TS Nguyễn Thống Nhất - Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Giao thông Vận tải

Tóm tắt những đóng góp của luận án:

1)     Xây dựng phương trình quan hệ giữa nhiệt độ bê tông nhựa mặt đường, nhiệt độ không khí và các yếu tố ảnh hưởng

+ Phương trình quan hệ giữa nhiệt độ bề mặt mặt đường bê tông nhựa, nhiệt độ không khí và độ ẩm không khí.

T = 2.271Tkk + 0.005W2 - 0.799W     (3.1)

R=99.23%

Giới hạn Tkk: 22oC-40oC; W: 33%-97%

+ Với các phương trình quan hệ nhiệt độ của bê tông nhựa với nhiệt độ không khí, mặt đường chịu ảnh hưởng của quá trình tỏa nhiệt.

Th= 1.257Tkk ­+ 0.07ln(H+1)                 (3.2)

R=98.7%

Giới hạn Tkk: 22oC-29oC.

 

+ Với các phương trình quan hệ nhiệt độ của bê tông nhựa với nhiệt độ không khí, mặt đường chịu ảnh hưởng của quá trình thu nhiệt.

 

Th= 1.548Tkk­- 1.194ln(H+1)       (3.3)

R=99.2%

Giới hạn Tkk: 28oC-40oC.

Trong đó:

Th- nhiệt độ cần tính ở độ sâu H cách mặt đường (oC);

H- chiều sâu (mm);

T- nhiệt độ bề mặt bê tông nhựa (oC).

2)     Nhiệt độ tính toán kết cấu áo đường mềm theo tiêu chuẩn Việt Nam 22TCN 211-06 áp dụng cho khu vực Nam bộ.

+ Nhiệt độ tính toán cắt trượt của lớp bê tông nhựa mặt đường: TttCT= 60oC

+ Nhiệt độ tính toán độ võng của lớp bê tông nhựa mặt đường: TttĐV= 35oC

+ Nhiệt độ tính toán Nứt mỏi của lớp bê tông nhựa mặt đường: TttN= 25oC

3)     Nhiệt độ lựa nhựa theo Superpave áp dụng cho khu vực Nam bộ.

+ Nhiệt độ cao chọn nhựa: TtkCao = 52oC

+ Nhiệt độ thấp chọn nhựa: TtkThấp= 25oC

+ Nhiệt độ ảnh hưởng đến hư hỏng biến dạng vĩnh cửu của bê tông nhựa mặt đường theo Superpave tại khu vực Nam bộ Teff(PD) = 55oC

+ Nhiệt độ ảnh hưởng đến hư hỏng do mỏi tương đương của bê tông nhựa mặt đường theo Superpave tại khu vực Nam bộ Teff(PD) = 25oC

4)     Thời gian lu lèn và thông xe của bê tông thường (60/70) và bê tông cải tiến PMBIII ở Việt Nam.

+ Thời gian lu lèn:

Bê tông thường dày 5cm thời gian lu tối đa là 60 phút .

Bê tông thường dày 7cm thời gian lu tối đa là 75 phút.

Bê tông cải tiến dày 7cm thời gian lu ít nhất là 35 phút.

+ Thời gian chờ thông xe tối thiểu là 4 giờ.

 

Thesis summary

Tittle: Study the effect of air temperature in Southern region on the design and ultilition of the asphalt concrete road pavement.

Major: Building Auto Road and City Road

Program: 62580205

Doctoral student: Tran Van Thien

Supervisors:

Ass.Prof.PhD.Tran Thi Kim Đang         University of transport and Communications

PhD. Nguyen Thong Nhat        Ton Duc Thang University.

Institution: University of transport and Communications

New contributions of the dissertation:

1)     Developed 3 equations about the relationship of the asphalt concrete temperature, air temperature at the depth H, wind speed and air humidity in Southern region.

-         The equation about relationship of the surface temperature of asphalt concrete pavement, the air temperature and air humidity.

T = 2.271Tkk + 0.005W2 - 0.799W     (3.1)

                         R=99.23%

        Limit Tkk: 22oC-40oC; W: 33%-97%

-         At the depth H, the equation of asphalt concrete is affected by air temperature and process of heat radiation.

Th= 1.257Tkk ­+ 0.07ln(H+1)                 (3.2)

                            R=98.7%

              Limit Tkk: 22oC-29oC.

-         The equation of asphalt concrete temperature with air temperature, road surface and heat absobent.

Th= 1.548Tkk­- 1.194ln(H+1)       (3.3)

                           R=99.2%

                Limit Tkk: 28oC-40oC.

With:

        Th- the temperature at a depth of the surface (oC);

        Tkk- air temperature (oC);

        W- air humidity (%);

2)     Recommended temperature to calculate and design the flexible pavement under Vietnamese standard 22TCN 211-06 applied in Southern area.

+ The calculating temperature of the shear layer of asphalt concrete pavement: TttCT= 60oC

+ The calculating temperature for the deflection of the layer of asphalt concrete pavement: TttĐV= 35oC

+ The calculating temperature for the fatigue cracking of asphalt concrete pavement layer: TttN= 25oC

3)     Recommended temperature to choose tar, temperature that affect the deformation sabotage and vandalism equivalent strain of asphalt concrete pavement under Superpave in Southern region.

+ Choosing asphalt at high-temperature: TtkC = 52oC

+ Choosing asphalt at low temperature: TtkT= 25oC

4)     Recommended rolling time and time to let traffic through during the construction of the asphalt concrete pavement in the normal conditions in the summer in Vietnam.

+ Rolling time:

The normal concrete is about 5cm thick, therefore the maximum time to roll is 60 minutes (Temperature at finishing rolling time for the hot asphaltic concrete should not be lower than 80oC).

Time to roll the normal concrecte with the thickness of 7cm needs to be at least 75 minutes (The temperature at finishing rolling time should not be lower than 80oC).

The 7cm thick improved concrete needs to be rolled at least 35 minutes (Temperature to finish spreading hot asphalt concrete should not be lower than 100°C).

+ Time to let traffic through is at least 4 hours (the highest temperature of hot asphalt concrete to let traffic through is 50°C).