Tên đề tài:Nghiên cứu thành phần, đặc tính cơ lý của bê tông geopolymer tro bay và ứng dụng cho kết cấu Cầu hầm
Chuyên ngành:Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Mã số chuyên ngành:62580205
Họ và tên nghiên cứu sinh:Trần Việt Hưng
Họ và tên cán bộ hướng dẫn:PGS.TS. Đào Văn Đông
Cơ sở đào tạo:Trường Đại học Giao thông Vận tải

THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ CỦA NCS TRẦN VIỆT HƯNG

 

 

Tên đề tài:     Nghiên cứu thành phần, đặc tính cơ lý của bê tông geopolymer tro bay và ứng dụng cho kết cấu Cầu hầm.

Nghành:         Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Mã số:            62.58.02.05.03

Chuyên nghành:      Xây dựng cầu hầm.

Họ và tên nghiên cứu sinh:            Trần Việt Hưng.

Họ và tên cán bộ hướng dẫn khoa học

PGS.TS. Đào Văn Đông - Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải;

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Long - Trường Đại học Giao thông Vận tải.

Cơ sở đào tạo:          Trường Đại học Giao thông Vận tải.

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:

1.      Đề tài đã nghiên cứu một loại vật liệu mới ở Việt Nam tận dụng vật liệu có nguồn gốc thải phẩm công nghiệp (tro bay nhiệt điện) để thay thế chất kết dính xi măng poóclăng truyền thống trong sản xuất vật liệu xây dựng, góp phần phát triển một loại vật liệu xây dựng thân thiện với môi trường, giảm tiêu thụ năng lượng và các tài nguyên thiên nhiên.

2.      Đề xuất được phương pháp thiết kế thành phần, chế tạo bê tông geopolymer tro bay với các vật liệu Việt Nam theo phương pháp quy hoạch thực nghiệm đạt cường độ từ 30-50MPa, có thể ứng dụng cho các kết cấu cầu.

3.      Đề tài đã nghiên cứu thực nghiệm và đạt được một số tính năng cơ bản của bê tông geopolymer tro bay đã chế tạo như cường độ chịu nén, mô đun đàn hồi, cường độ chịu kéo uốn, dính bám với cốt thép và tính thấm nước.

4.      Xây dựng được mô hình vật liệu khi nén (dựa trên thí nghiệm) của các mẫu bê tông geopolymer đã chế tạo phục vụ trong phân tích sức kháng uốn của mặt cắt dầm bê tông geopolymer tro bay cốt thép.

5.      Đề xuất được mô hình để xác định sức kháng uốn của mặt cắt dầm bê tông geopolymer tro bay cốt thép áp dụng cho kết cấu cầu.

 

INFORMATION OF NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

 

Title:     Investigation in compositions, properties of fly ash based geopolymer concrete and application to bridge - tunnel structures

Field of training     : Transport Construction Engineering

Program code         : 62.58.02.05.03

Major                      : Bridge – tunnel Construction

Doctoral student    :  Tran Viet Hung

Supervisors:

Assoc Prof., Dr Dao Van Dong          - University of Transport and Technology

Assoc Prof., Dr Nguyen Ngoc Long  - University of Transport and Communications

Institution          : University of Transport and Communications

New contributions of the thesis:

1.      This research has created a new material in Vietnam, that used an industrial waste material, fly ash from the coal power plant, to replace for traditional Portland cement in the production of building materials, contributing to the development of an environmentally friendly material, reducing energy consumption and natural resources.

2.      The study proposed an approach in designing compositions and manufacturing method of fly ash based geopolymer concrete with compressive strength from 30 to 50MPa using local materials, which can be applied to the bridge - tunnel structures.

3.      The thesis has studied and obtained several basic properties of fly ash based geopolymer concrete, including compressive strength, modulus of elasticity, tensile strength in bending, bonding of steel reinforcement and water permeability.

4.      The material model in compresion (based on experiments) of geopolymer concrete samples has been developed to use for the bending strength analysis of reinforced fly ash based geopolymer girder.

5.      A model to determine the flexual strength of cross-section of the reinforced fly ash based geopolymer concrete beam has been proposed to apply for bridge structures.