Tên đề tài:Nghiên cứu phương pháp điều khiển chống tắc nghẽn trong mạng ATM bằng mạng neural.
Chuyên ngành:Tự động hóa
Mã số chuyên ngành:62.52.60.01
Họ và tên nghiên cứu sinh:Trần Xuân Trường
Họ và tên cán bộ hướng dẫn:PGS.TS. Lê Hùng Lân – Trường Đại học Giao thông Vận tải
Cơ sở đào tạo:Trường Đại học Giao thông Vận Tải

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:

Thứ nhất, luận án đã xây dựng được thuật toán điều khiển nghẽn trên cơ sở mạng nơ ron ứng dụng trong mạng thông tin băng rộng ATM, kiểm nghiệm được chất lượng và tính khả thi của phương pháp thông qua mô phỏng hệ thống, góp phần làm phong phú các phương pháp điều khiển lưu lượng và tắc nghẽn trong các mạng thông tin chuyển mạch gói nói chung và mạng ATM nói riêng.

Thứ hai, luận án đã thực hiện cải tiến thành công kỹ thuật điều khiển nghẽn RED nhờ mạng nơ ron khi ứng dụng trong các mạng dịch vụ phân biệt TCP/IP. Kết quả này rất quan trọng trong việc thay thế phương pháp điều khiển truyền thống như RED đang được sử dụng rộng khắp trong các mạng internet.

Thứ ba, luận án đã khẳng định khả năng tiếp tục phát triển lý thuyết điều khiển ứng dụng mạng nơ ron nhân tạo trong giải quyết vấn đề chống tắc nghẽn (hay giải quyết bài toán phi tuyến trong tắc nghẽn) của các mạng thông tin chuyển mạch gói. Điều này cho phép nâng cao hiệu quả, hiệu năng của mạng, giảm chi phí giá thành dịch vụ mạng.