Tên đề tài:Nghiên cứu một số tính chất chủ yếu của bê tông geopolymer tro bay cốt liệu xỉ thép trong xây dựng mặt đường ô tô ở Việt Nam
Chuyên ngành:Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông
Mã số chuyên ngành:92580205
Họ và tên nghiên cứu sinh:Trịnh Hoàng Sơn
Họ và tên cán bộ hướng dẫn:1. PGS.TS. Đào Văn Đông - Viện Chiến lược và Phát triển GTVT
Cơ sở đào tạo:Trường Đại học Giao thông vận tải

THÔNG TIN TÓM TẮT NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Tên đề tài:   Nghiên cứu một số tính chất chủ yếu của bê tông geopolymer tro bay cốt liệu xỉ thép trong xây dựng mặt đường ô tô ở Việt Nam

Ngành                 : Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông

Mã số                  : 92580205

Chuyên ngành   : Xây dựng Đường ô tô và đường thành phố

Họ và tên nghiên cứu sinh:             Trịnh Hoàng Sơn

Họ và tên cán bộ hướng dẫn:

PGS.TS. Đào Văn Đông - Viện Chiến lược và Phát triển Giao thông vận tải

PGS.TS. Nguyễn Quang Phúc - Trường Đại học Giao thông vận tải

Cơ sở đào tạo    : Trường Đại học Giao thông Vận tải.

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:

  1. Đã xác định các tính chất cơ-lí-hóa của cốt liệu xỉ thép từ Nhà máy gang thép Thái Nguyên. Kết quả cho thấy xỉ thép đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật để làm cốt liệu và có thể thay thế hoàn toàn cho cốt liệu tự nhiên để chế tạo bê tông geopolymer;
  2. Đề xuất được phương pháp thiết kế thành phần cấp phối bê tông geopolymer tro bay sử dụng hoàn toàn cốt liệu xỉ thép Thái Nguyên trong xây dựng đường ô tô;
  3. Đề xuất công thức chế tạo bê tông geopolymer tro bay sử dụng hoàn toàn cốt liệu xỉ thép Thái Nguyên có cường độ đặc trưng 25, 30, 35 MPa đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật làm vật liệu mặt đường ô tô;
  4. Đã xác định và làm rõ các tính chất chủ yếu của bê tông geopolymer tro bay sử dụng hoàn toàn cốt liệu xỉ thép (bao gồm vi cấu trúc, tính công tác, thời gian đông kết, cường độ nén, cường độ chịu kéo uốn, mô đun đàn hồi, hệ số Poisson, độ mài mòn, co ngót và hệ số giãn nở do nhiệt) phục vụ cho việc tính toán thiết kế, thi công mặt đường cứng ở Việt Nam và đối chứng với các mẫu BTXM và các mẫu bê tông geopolymer tro bay sử dụng đá dăm và cát tự nhiên;
  5. Bước đầu đề xuất được 03 kết cấu mặt đường cứng sử dụng bê tông geopolymer tro bay cốt liệu xỉ thép cho đường từ cấp IV trở xuống theo TCVN 4054:2005 hoặc mặt đường giao thông nông thôn theo TCVN 10380:2014, ứng với quy mô giao thông trung bình và nhẹ phù hợp điều kiện Việt Nam.

INFORMATION OF THE NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

Thesis title: Research on some main properties of fly ash based- geopolymer concrete using totally steel slag aggregate in construction of highway pavement in Vietnam

Field of study    : Transport Construction engineering

Code                   : 92 58 02 05

Major                  : Construction of Highway and urban road

Name of PhD student: Trinh Hoang Son 

Name of Supervisors:

Assoc. Prof. Dr. Dao Van Dong - Transport Development and Strategy Institute

Assoc. Prof. Dr. Nguyen Quang Phuc - University of Transport and Communications

Educational institution: University of Transport and Communications.

Summary of the new contributions of the thesis:

 (1) Determined the basic mechanical and chemical properties of steel slag aggregate from Thai Nguyen Iron and Steel Factory. The results showed that steel slag meets the technical requirements for completely replacing natural aggregates to manufacture geopolymer concrete;

(2) Proposed a method to design mixture of fly ash based- geopolymer concrete using entirely Thai Nguyen steel slag aggregate in the highway construction;

(3) Introduced a technical process of manufacturing fly ash based-geopolymer concrete using Thai Nguyen steel slag aggregate with specific compressive strength of 25, 30, 35 MPa to satisfy requirements of pavement material;

(4) Identified and clarified the main properties of fly ash based-geopolymer concrete using steel slag aggregate (including microstructure, workability, setting time, compressive strength, flexural strength, elastic modulus, Poisson's coefficient, abrasion, shrinkage and thermal expansion coefficient) for the design and construction of rigid pavement in Vietnam and compared with Portland cement concrete and fly ash based-geopolymer concrete samples using crushed stone and natural sand;

 (5) Initially proposed three rigid pavement structures using fly ash based geopolymer concrete with steel slag aggregate for roads grade IV according to TCVN 4054: 2005 or rural road surface according to TCVN 10380: 2014, corresponding to medium and light traffic volume which were suitable for conditions in Vietnam.