Tên đề tài:Nghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt Việt Nam
Chuyên ngành:Tổ chức và quản lý vận tải
Mã số chuyên ngành:9840103
Họ và tên nghiên cứu sinh:Vương Thị Hương Thu
Họ và tên cán bộ hướng dẫn:GS.TSKH. Nguyễn Hữu Hà
Cơ sở đào tạo:Trường Đại học Giao thông vận tải

 

THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ

CỦA NCS VƯƠNG THỊ HƯƠNG THU

Tên đề tài: “Nghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt Việt Nam”

Chuyên ngành: Tổ chức và quản lý vận tải

Mã số chuyên ngành: 9840103

Họ và tên NCS: Vương Thị Hương Thu

Người hướng dẫn:

                         GS.TSKH Nguyễn Hữu Hà Trường Đại học GTVT

                      TS. Nguyễn Văn Bính – Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội.

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Giao thông Vận tải

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:

+ Luận án đã làm rõ về bản chất của chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt, đưa ra được lợi ích đối với Nhà nước, Ngành đường sắt và các chủ hàng khi tiến hành tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian. Tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian làm cho quá trình vận tải đường sắt được hợp lý, giảm chi phí vận tải đường sắt, giảm giá thành, giảm chi phí vận tải trong xã hội, đặc biệt giảm tải cho vận tải đường bộ trong vận chuyển hàng hóa. Với những ưu điểm khối lượng vận chuyển lớn, an toàn, giá cước rẻ trên cự ly dài, khi thu hút được chủ hàng đến với đường sắt sẽ đem lại lợi ích chung cho toàn xã hội.

+ Luận án đã xây dựng các nguyên tắc và điều kiện tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian. Việc tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian cần được tiến hành từng bước từ nhỏ đến lớn, từ ít đến nhiều, phù hợp với mức tăng của luồng hàng đã sẵn sàng gửi trên các hành trình. Điều kiện cần thiết để tổ chức được các hành trình chạy tàu hàng cố định cần được nghiên cứu một cách toàn diện: điều kiện tại các ga giải thể, lập tàu, điều kiện về luồng hàng, phương tiện vận tải, điều kiện về cơ sở hạ tầng, thông tin tín hiệu, phương pháp tổ chức chạy tàu như thế nào?

+ Luận án đề xuất phương pháp xác định hệ số khấu trừ tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt Việt Nam. Từ trước đến nay, trên đường sắt Việt Nam vẫn lấy các hệ số khấu trừ theo kinh nghiệm của đường sắt nước ngoài, chưa phù hợp với điều kiện khai thác đặc thù của đường sắt Việt Nam. Do đó với việc xác định hệ số khấu trừ tàu hàng cố định theo thời gian thông qua vẽ biểu đồ chạy tàu là một phương pháp khoa học, đảm bảo độ tin cậy và chính xác, hoàn toàn phù hợp với điều kiện thực tế của đường sắt Việt Nam.

 + Xây dựng bài toán xác định hiệu quả kinh tế của các phương án tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian. Bài toán này sẽ cụ thể hóa được lợi ích của việc tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian bao gồm lợi ích của doanh nghiệp vận tải đường sắt, của chủ hàng, của các doanh nghiệp tham gia vào công tác tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian. Đây cũng là cơ sở để có sự hợp tác bình đẳng và hiệu quả giữa chủ hàng và ngành đường sắt.

 

 

INFORMATION ON THE DOCTORAL THESIS

BY PhD STUDENT VƯƠNG THI HƯƠNG THU

Title: “A study on running cargo trains fixed by time on Vietnamese railways”

Discipline: Transportation organization and management

Code: 9840103

PhD student: Vương Thi Huong Thu

Supervisors:

        Prof. PhD. Nguyen Huu Ha University of Transport and Communications

        Dr. Nguyen Văn Binh – Hanoi Railway Transport Joint Stock Company

Training institution: University of Transport and Communications

 

Briefing on new contributions of the study

+ The thesis has clarified the nature of running cargo trains fixed by time on the railways, pointed out benefits for the State, the railway sector and cargo owners when running cargo trains fixed by time. Running cargo trains fixed by time makes railway transportation process reasonable, reduces railway transportation costs, beats down the costs, decreases transportation costs in the society, and especially, reduces the load for road transport in freight. With the advantages of large transport volume, safety, cheap freight rates on long distance, railway transportation will be beneficial to the entire society when attracting cargo owners to it.

+ The thesis has worked out principles and conditions for running cargo trains fixed by time. Running cargo trains fixed by time should be conducted step by step, from small scale to large scale, from small volume to large volume, suitable to the increase level of cargo flow available to be sent on itineraries. Necessary conditions for organizing cargo trains on fixed itineraries should be studied from all aspects; conditions for stations to integrate or disintegrate trains, conditions for cargo flow, transportation modes, infrastructures, information signalling, how to run trains, etc.

+ The thesis has proposed a method of determining the deduction coefficient of cargo trains fixed by time on Vietnamese railways. So far, Vietnam Railways has applied the deduction coefficient based on experiences of oversea railways, as a result, the coefficient is not in accordance with specific operating conditions of Vietnamese railways. Therefore, determination of the coefficient of cargo train deduction fixed by time by drawing the train chart is a scientifc method, ensuring reliability and accuracy, totally suitable to the actual conditions of Vietnamese railways.

+ The thesis has developed a problem of determining economic efficiency of various plans to run cargo trains fixed by time. This problem will concretize benefits of running cargo trains fixed by time, including benefits for railway transport enterprises, for cargo owners, for enterprises involved in the work of running cargo trains fixed by time. This serves as the basis for equal and effective cooperation between cargo owners and the railways sector.