Tên đề tài:Nghiên cứu phát triển bền vững cơ sở hạ tầng giao thông vùng đồng bằng sông Cửu Long
Chuyên ngành:Kinh tế Xây dựng
Mã số chuyên ngành:62.31.08.01
Họ và tên nghiên cứu sinh:Đặng Trung Thành
Họ và tên cán bộ hướng dẫn:GS.TS. Nguyễn Đăng Hạc – Đại học Xây dựng
Cơ sở đào tạo:Trường Đại học Giao thông Vận Tải
Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:
1. Đưa ra các tiêu chí, tiêu chí cụ thể để phát triển bền vững cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải và hàng không. 
2. Phân tích thực trạng phát triển cơ sở hạ tầng giao thông vùng đồng bằng sông Cửu Long và đánh giá tình hình đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ vùng đồng bằng sông Cửu Long trên quan điểm phát triển bền vững về các mặt: kinh tế, xã hội, môi trường, tài chính và thể chế.
3. Đề xuất 4 nhóm giải pháp phát triển bền vững cơ sở hạ tầng giao thông vùng đồng bằng sông Cửu Long, đó là: nhóm giải pháp về thể chế  ; nhóm giải pháp về công tác quy hoạch; nhóm giải pháp về tài chính; nhóm giải pháp về môi trường 
4. Luận án đã đề xuất một số kiến nghị về xây dựng và thực hiện công tác quy hoạch; hoàn thiện cơ chế chính sách để huy động mọi nguồn lực đầu tư trong và ngoài nước, từ các thành phần kinh tế; thành lập Ban chỉ đạo Chính phủ về đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông, để có sự phối hợp chỉ đạo thống nhất, đồng bộ, nhanh chóng nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển bền vững cơ sở hạ tầng giao thông vùng đồng bằng sông Cửu Long.