Tên đề tài:Nghiên cứu mô hình hoạch định chiến lược cạnh tranh trong đấu thầu xây lắp của doanh nghiệp xây dựng giao thông
Chuyên ngành:Kinh tế xây dựng
Mã số chuyên ngành:62.31.08.01
Họ và tên nghiên cứu sinh:Phạm Phú Cường
Họ và tên cán bộ hướng dẫn:PGS.TS Phạm Văn Vạng
Cơ sở đào tạo:Trường Đại học GTVT
 Những đóng góp mới của luận án:
1. Luận án đã góp phần làm rõ lý luận chung về cạnh tranh và chiến lược cạnh tranh. Kết quả nghiên cứu của luận án đã đưa ra được các khái niệm về cạnh tranh trong đấu thầu xây lắp và chiến lược cạnh tranh trong đấu thầu xây lắp làm cơ sở khoa học cho các doanh nghiệp  xây dựng giao thông vận dụng vào hoạt động đấu thầu xây lắp.
2. Luận án đã nghiên cứu vận dụng chiến lược Marketing xây dựng gồm chiến lược thị trường, chiến lược sản phẩm và chiến lược giá vào chiến lược cạnh tranh trong đấu thầu xây lắp cho doanh nghiệp xây dựng giao thông,
3. Luận án đã đưa ra trình tự các bước tham gia đấu thầu trong việc thực hiện chiến lược cạnh tranh trong đấu thầu của doanh nghiệp xây dựng giao thông trên việc khảo sát, thu thập, phân tích thực trạng về cạnh tranh, chiến lược cạnh tranh trong đấu thầu xây lắp của doanh nghiệp xây dựng giao thông. Trong đó:
+ Tác giả dự đoán khả năng trúng thầu và ra quyết định tham gia dự thầu xây lắp trên cơ sở vận dụng các phương pháp kỳ vọng toán học.
+ Xác định xác suất trúng thầu của doanh nghiệp khi tham gia đấu thầu xây lắp dựa theo mối quan hệ giữa tỷ lệ giảm giá dự thầu so với giá gói thầu của đối thủ cạnh tranh trên cơ sở vận dụng phương pháp xác suất toán học.
 4.  Luận án đã đưa ra những định hướng chiến lược cạnh tranh trong đấu thầu và xây dựng được mô hình hoạch định chiến lược cạnh tranh trong đấu thầu xây lắp cho doanh nghiệp xây dựng giao thông.