Tên đề tài:Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống vận tải hành khách công cộng trong đô thị
Chuyên ngành:Tổ chức và quản lý Vận tải
Mã số chuyên ngành:62.84.01.03
Họ và tên nghiên cứu sinh:Nguyễn Thị Hồng Mai
Họ và tên cán bộ hướng dẫn:PGS.TS Từ Sỹ Sùa
Cơ sở đào tạo:Trường Đại học Giao thông Vận tải

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:
 (1) Hệ thống hóa và làm phong phú thêm cơ sở lý luận về hiệu quả hoạt động của hệ thống VTHKCC trong đô thị. Xây dựng mô hình hoạt động và cách xác định các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống VTHKCC dựa trên 3 quan điểm khác nhau: Người tổ chức quản lý (Nhà nước), doanh nghiệp vận tải và người sử dụng dịch vụ VTHKCC (Hành khách).
(2) Sử dụng một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động hệ thống buýt trên quan điểm của Nhà nước và hành khách để đánh giá hiệu quả hoạt động VTHKCC ở đô thị đặc biệt lớn của Việt Nam đó là Thủ đô Hà Nội. Từ đó, khẳng định những kết quả đạt được và đặc biệt là những tồn tại tác động tiêu cực đến hiệu quả hoạt động buýt Thủ đô.
(3) Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống VTHKCC bằng xe buýt trong đô thị. Đặc biệt đưa ra quy trình xác định điểm dừng dọc tuyến mới trên cơ sở đảm bảo tối ưu vấn đề tiếp cận dịch vụ của hành khách. Sử dụng bài toán tối ưu hóa đa mục tiêu để tìm kiếm các thông số vận hành tối ưu, làm cơ sở xây dựng các phương án tổ chức vận hành có hiệu quả đạt được các mục tiêu đặt ra. Đề xuất các giải pháp góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải buýt, thỏa mãn nhu cầu đi lại của mọi đối tượng hành khách bao gồm cả người khuyết tật.
          (4) Luận án đã đề xuất một số kiến nghị với Chính phủ, các Bộ Ban Ngành, các Chính quyền đô thị nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng đồng thời có sự ưu tiên nguồn lực hợp lý trong phát triển VTHKCC ở các đô thị theo hướng bền vững.