Tên đề tài:NGHIÊN CỨU MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ KHU VỰC DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ
Chuyên ngành:Quản lý Xây dựng
Mã số chuyên ngành:62.58.03.02
Họ và tên nghiên cứu sinh:Trần Thị Quỳnh Như
Họ và tên cán bộ hướng dẫn:PGS.TS Phạm Văn Vạng
Cơ sở đào tạo:Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải

NỘI DUNG

Luận án đã hệ thống hóa một số khái niệm cơ bản về đầu tư, hiệu quả đầu tư, đặc biệt đi sâu nghiên cứu về hiệu quả đầu tư, trong đó đưa ra một số quan điểm phân tích đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội của đầu tư giao thông đường bộ, nêu những nguyên nhân ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư giao thông đường bộ. Luận án đưa ra 10 giả thuyết nghiên cứu thông qua 10 mô hình để đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội đầu tư xây dựng giao thông đường bộ

Luận án là công trình có sử dụng kinh tế lượng vào đánh giá hiệu quả đầu tư giao thông đường bộ về mặt kinh tế - xã hội trên địa bàn khu vực duyên hải Nam Trung Bộ.

Thông qua số liệu thu thập, luận án tập hợp đánh giá hiện trạng bức tranh về mạng lưới giao thông đường bộ khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, cũng như thực trạng phát triển kinh tế - xã hội khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, cùng với các giải thuyết, luận án phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả về mặt kinh tế - xã hội của đầu tư phát triển hệ thống giao thông đường bộ khu vực duyên hải Nam Trung Bộ thông qua phần mềm trong phân tích hồi quy kinh tế lượng, nhằm đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư về mặt kinh tế - xã hội của giao thông đường bộ trong khu vực duyên hải Nam Trung Bộ theo các nội dung:

   (1)  Xây dựng các điều kiện thuận lợi cho việc nâng cao hiệu quả kinh tế - xã hội của đầu tư xây dựng giao thông đường bộ khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, (2) Tổ chức quản lý đầu tư xây dựng giao thông đường bộ khu vực duyên hải  Nam Trung Bộ, (3) Tổ chức quản lý quá trình khai thác giao thông đường bộ khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, (4) Đổi mới cơ chế tài chính nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế - xã hội của đầu tư xây dựng giao thông đường bộ khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, và (5) Tổ chức thực hiện đầu tư giao thông nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế - xã hội của đầu tư xây dựng giao thông đường bộ khu vực duyên hải Nam Trung Bộ.