CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập − Tự do − Hạnh phúc

———————

 

 

ĐƠN PHÚC TRA

 

                   Kính gửi: Hội đồng tuyển sinh Sau đại học trường Đại học GTVT.

          Tên tôi là: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

          Ngày tháng năm sinh: ……………………………………………………………………………………………………………...

          Nơi sinh: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

          Vừa qua tôi có dự thi tuyển sinh Cao học tại trường Đại học GTVT, chuyên  ngành dự thi: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

          Số báo danh: ………………………………………………………………………………………………………………………

                Kết quả thi: Toán……………           Cơ sở……………                  Tiếng anh……………

          Tôi làm đơn này xin được phúc tra môn: ……………………………………………….……………………………

          Đề nghị Hội đồng tuyển sinh xem xét giải quyết!

                                                                                            

                                                                                      Hà Nội, ngày       tháng      năm 2012

                                                                                                          Người làm đơn