PHỤ LỤC VI

Mẫu Đơn xin gia hạn bảo vệ luận văn thạc sĩ

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

————————————

                                                               Hà Nội, ngày  . . . .  tháng  . . . .  năm 20

ĐƠN XIN GIA HẠN

BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SỸ

Kính gửi:  BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Tên tôi là:                                         

Học viên lớp:                                     Chuyên ngành:

Khoá:                                                Niên học 20.. - 20…  Số điện thoại:

 

Căn cứ Quyết định giao đề tài và nhiệm vụ của cán bộ hướng dẫn luận văn thạc sĩ số:    /QĐ - ĐH GTVT ngày      tháng    năm 20 ....    của Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông Vận tải, thời hạn hoàn thành bảo vệ luận văn thạc sĩ chậm nhất là ngày ..../..../20…. Tuy nhiên, trong quá trình học tập và viết luận văn tôi không thể hoàn thành bảo vệ luận văn đúng hạn, vì những lý do sau:

1.

2.

3.

Tôi viết đơn này kính đề nghị Ban Giám hiệu Nhà trường cho phép tôi được gia hạn thời gian bảo vệ luận văn thêm 6 tháng.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm và giúp đỡ của Ban Giám hiệu Nhà trường.

 

Ý kiến của GV Hướng dẫn                                                                   Học viên cao học

(Ký và ghi rõ họ tên)                                                                              (Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

Xác nhận của Bộ môn                                  Ý kiến của lãnh đạo Phòng Đào tạo SĐH